โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

                1.  นักเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการประกันโอกาสทางการศึกษา

                2.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

   3.  พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

                4.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมนำความรู้

                 5.  บริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์  (Goals)    

                  1.   นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 95%

                  2.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม  90%

                  3.   ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  80%

                  4.   โรงเรียนมีความเข็มแข็งบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 85%

     5.   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง          80%


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกนรินทร์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทวีรัตน์ สีฟ้า

 • นายอุดมพร ไตรศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,765
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-0406057 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ หาดี โทรศัพท์: 0880593928 อีเมล์: yam-fc2ne1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]