โรงเรียนบ้านม่วงมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านม่วงมูล  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2482   โดยนายยืน  สืบนุการ  ศึกษาธิการอำเภอ เป็นผู้ก่อตั้ง  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านม่วงมูลเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีนักเรียนทั้งสิ้น  72  คน  มีนายศรี  ไกรสูรย์  เป็นครูใหญ่คนแรก 

   เมื่อวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ. 2501   ได้ย้ายโรงเรียนออกจากวัดมาสร้างเป็นเอกเทศในที่แห่งใหม่  ซึ่งเป็นที่ดินสนามกีฬาประชาชน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยการช่วยเหลือจากพระมหาจันทร์ละอองศรี (พระครูประภัทรคณารักษ์ ) เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านม่วงมูลในขณะนั้น  พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ม่วงมูลและเปิดทำการเรียนการสอนได้เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2501   โดยใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนบ้านม่วงมูล ”ในปีการศึกษา  2508   โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการจำนวน  25,000 บาท มาปรับปรุงโรงเรียนด้วยการจัดทำฝารอบอาคารเรียน  เพดาน  ประตูหน้าต่าง และเทพื้นคอนกรีตอาคารเรียน

  10  กุมภาพันธ์ 2520  ได้รับงบประมาณ  180 ,000  บาท    ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  ใต้ถุนต่ำ   จำนวน  1 หลัง ขนาด  4  ห้องเรียน

  18  กุมภาพันธ์  2526  ได้รับงบประมาณ 300 ,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ใต้ถุนต่ำ

  จำนวน  1 หลัง ขนาด  3  ห้องเรียน

   

  18  พฤศจิกายน  2524  ได้รับงบประมาณ 259 ,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1  อีก  2  ห้องเรียนและงบประมาณจำนวน   229, 000  บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 26  จำนวน    1  หลังมิถุนายน 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 600,000  บาท สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน  1 ชุด

  มีนาคม  2536  หน่วย รพช.จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบสี่เหลี่ยมให้กับโรงเรียนบ้านม่วงมูลจำนวน  1  ที่  โดยโรงเรียนไม่ทราบงบประมาณในการก่อสร้าง

  พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน  90,000  บาท   สร้างส้วมแบบ สปช.  601/ 26  ขนาด 4 ที่  จำนวน  1  หลัง

  ตุลาคม พ.ศ.  2539   สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงมูล จำนวน   1  หลัง  โดยโรงเรียนไม่ทราบงบประมาณในการก่อสร้าง

  ปี พ.ศ. 2548   คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  ศิษย์เก่า   และคณะครู  ได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนและจัดทำผ้าป่าสามัคคี   รวบรวมเงินสร้างอาคารหอประชุมแบบถาวรให้กับโรงเรียนบ้านม่วงมูล และสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ.  2550   โดยไม่ได้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  คิดเป็นยอดเงินในการสร้างอาคารหอประชุมแห่งนี้  จำนวน  800 , 000  บาท 

  เมษายน  พ.ศ. 2551  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี รวบรวมเงินจัดทำโต๊ะอาหารกลางวัน  จำนวน 30  ชุด มอบให้กับโรงเรียนบ้านม่วงมูล   คิดเป็นยอดเงิน 60,000  บาท

              วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2552   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน  273 ,000  บาท ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารอเนกประสงค์  ส้วม และทางระบายน้ำ

  วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ศิษย์เก่า และคณะครู ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี   รวบรวมเงินจัดซื้อ จัดหาคอมพิวเตอร์  จำนวน 23  เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์  และเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 3  เครื่องให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  คิดเป็นยอดเงินประมาณ 250,000  บาท

                14  มกราคม 2553   นายทองใส  สุดาปัน ย้ายไป ดำรง ตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านขามโพนทัน อำเภอชุมพลบุรี

                18 มกราคม 2553 นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสมอง สพป.สร.3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงมูล

               19 มกราคม  2555 นายสรรนิธิ เผ่าพันธุ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอ สพม. 33

               23  กุมภาพันธ์ 2555  นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทา ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงมูล  ถึงปัจจุบัน

              พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  154 ,800  บาท   

             - ได้รับงบประมาณอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์              จำนวน  153 ,800  บาท   

             - ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องสมุด                        จำนวน  100 ,000  บาท   

             - ได้รับงบประมาณทำถนนคอนกรีต                            จำนวน  100 ,000  บาท   

              - ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน  50 ,000  บาท

             - ได้รับเงินบริจาคจากนายบุญกอง  คนขยัน  สร้างกำแพงคอนกรีต    จำนวน  6 ,000  บาท   

             - ได้รับจัดสรรงบอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์     จำนวน  30,000  บาท

  - ปีการศึกษา 2556  คุณภาพนักเรียน เด็กชายวรวุฒิ  ชัยดี  ได้รับรางวัลเหรียญทองรายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับชั้น ป. 1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 63   จังหวัดนครพนม

  - เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดสีเลี้ยง  ได้รับรางวัลเหรียญเงินรายการวาดภาพระบายสี นักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป. 1-6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 63                          ปีการศึกษา 2556   จังหวัดนครพนม

   - ได้รับบริจาคทุนทรัพย์จากนางจันที  กุลพิลา  สนับสนุนเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงาน  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  จังหวัดนครพนม

              จำนวน  10 ,000  บาท

                      - ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน               จำนวน  50 ,000  บาท

                      - 30  มีนาคม  2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 บริจาคเสารั้วโรงเรียน                        จำนวนเงิน   3,000   บาท

                      - ได้รับจัดสรรเครื่องดนตรีสากล(ประเภทวงโยธวาฑิต)                                                                                    จำนวน  100,000 บาท  จากราชการ

                      - ได้รับจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                                                                          จำนวน 67,000 บาท     จากราชการ

                      ปี 2558   ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป1ฉ ครั้งที่ 1 หลังที่ 2                                                             จำนวน 100,000  บาท จากราชการ

                       ปี2559   -ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป1ฉ ครั้งที่ 2 หลังที่ 2                                                            จำนวน 100,000  บาท  จากราชการ

                                     -ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา                                                                                              จำนวน 4,000 บาท  จากราชการ

                    ปี 2560  ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน อาคาร ป1ฉ หลังที่1                                            จำนวน 99,000 จากราชการ

                    ปี 2560 ได้รับงบพัฒานาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี                                                                                           จำนวน 85,000  จากราชการ

                   ปี 2560 ได้รับงบโครงการพัฒนาน้ำดื่มสะอาด                                                                                                   จำนวน 75,000  จากราชการ

                   ปี 2560 ได้รับงบโครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน (เลี้ยงไก่ไข่,ปลูกกล้วย)                  จำนวน 93,000 จากราชการ

   

   

                                   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:57:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุทิน สอนสุระ

 • นางจันที กุลพิลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,060
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0898488461 อีเมล์: mungmoon_sr@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยภัทร กุลพิลา โทรศัพท์: 0854920104 อีเมล์: piyapat080239@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]