โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถรองรับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 คือ เน้นคุณภาพ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

      ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย คุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและเป็นพลเมืองโลก  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและยึดมั่นระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

      ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสนับสนุน  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

      ๕. บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศศิวิมล ผกานนท์

 • นางสุดารา บุญส่งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,838
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]