โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  1.1        ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  1.2        ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  1.3        ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  1.4        ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ ผลคิดเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

  1.5        ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  1.6        ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  ๒.    พัฒนาด้านการจัดการศึกษา

  2.1        ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  2.2        ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  2.3        คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  2.4        จัดหลักสูตรา กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

  2.5        จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  2.6        มีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

  ๓.      พัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  3.1        ส่งเสริม สนับสนุน ให้เรียนเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  ๔.      พัฒนาด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

  4.1        พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

  ๕.     พัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม

  ๕.๑  จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

  เป้าประสงค์

  แผนยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาระบบวางแผนและบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน และระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสันติ ค้ำชู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนภัสกร เจริญไว

 • นางสุพิต ตลับทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,669
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธิดา บุญเจือ โทรศัพท์: 0848304829 อีเมล์: Nutthida2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]