โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกังแอน” (วัดสุวรรณวิกิจ) โดยขอใช้ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณวิกิจเป็นที่เรียน (ปัจจุบันคือ วัดสุวรรณวิจิตร)  โรงเรียนประชาบาลตำบลกังแอน  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๓  สร้างโดยงบประมาณช่วยเหลือการประถมศึกษา  กระทรวงธรรมการ  และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิกิจได้มอบที่ดิน ให้ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดสุวรรณวิจิตร ในปัจจุบัน  ในสมัยนั้นที่ดินราคา  ๓๐ บาท  ปัจจุบันราคาประเมินที่ดิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร มีที่ดิน ๓ แปลง คือ

           แปลงที่ ๑ เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา

           แปลงที่ ๒ ใช้สร้างบ้านพักครู มีเนื้อที่ ๒๒.๕ ตารางวา ขุนสมนิยามรัฐ กำนันตำบลกังแอน ได้มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙

          แปลงที่ ๓ ใช้เป็นที่ก่อสร้างบ้านพักครูคุรุมิตร ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราสาท เนื้อที่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา

          ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนชื่อ นายทุน  นับวันดี  จัดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประวัติที่มาหลักฐานไม่พบ และพบหลักฐานอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑  นายหรุ่น  สายแก้ว   เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ประถมบริบูรณ์) ต่อมมานายหรุ่น  สายแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตำบลสวาย  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสมนึก  พรหมสำราญ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นชั้นประถมสมบูรณ์  ต่อมาเมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๗ นายสมนึก  พรหมสำราญ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนประชาบาลทุ่งมน ๑ (วัดเพชรบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

         พ.ศ.๒๔๘๐ กระทรวงมหาดไทย ตั้งอำเภอปราสาทแยกจากอำเภอเมืองตอนใต้ โดยตั้งที่ว่าการอำเภอปราสาท ที่ตำบลกังแอน ต่อมาปีเดียวกันทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ฉ จำนวน ๓ ห้องเรียน ให้โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร๑ หลัง โดยสร้างบนที่ดินเจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิจิตรมอบให้  เมื่อเดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑จังหวัดได้แต่งตั้งให้นายผาย  ศรีจันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายเที่ยง  หลักคำศรี  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลปรือ ๑ (วัดศรีลำยอง) เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จได้ย้ายอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๔ และตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ เมื่อวันที่  ๒๓พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒นายผาย  ศรีจันทร์  ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ตรวจการประถมศึกษาทางการจึงแต่งตั้งนายยืน หงษ์สูง  จากโรงเรียนบ้านตาเสาะมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่ ๒๙สิงหาคม  ๒๔๙๕ นายยืน หงษ์สูง ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น  ทางราชการแต่งตั้งนายเสรี  ศรีจันทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มาถึงวันที่  ๓๐กันยายน  ๒๕๒๓  (ปลดเกษียณอายุราชการ) และทางการแต่งตั้งให้ นายยนต์ นามวัฒน์ มาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  ๑ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓ถึงวันที่  ๓๐กันยายน  ๒๕๒๖   (ปลดเกษียณอายุราชการ) ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสมภาร ปัญญาเอก  เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร วันที่  ๓๐พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แต่งตั้งนายสมภาร ปัญญาเอก  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            วันที่  ๗ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแด่หัองสมุดโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๓๕โดย พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสัมพันธ์ ทองสมัคร เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์   กรุงเทพมหานคร

            วันที่  ๑๒ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติแต่งตั้งให้นายสมภาร  ปัญญาเอก   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๙และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร จนเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  ๓๐กันยายน  ๒๕๔๓

            วันที่  ๑พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๓สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์   มีคำสั่งแต่งตั้งนายวิรุจณ์ศักดิ์   จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช๔สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราสาท  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร  แทนนายสมภาร  ปัญญาเอก ซึ่งเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  ๓๐กันยายน  ๒๕๔๓และ นายวิรุจณ์ศักดิ์   จันทนุภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร  จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา ๘ ปี ๑ เดือน

            วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนปราสาทศึกษาคารได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร” โดยมีนายวิรุจณ์ศักดิ์  จันทนุภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารจนถึงปัจจุบัน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:22 น.

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4455-2363,0-4455-1407 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครวัจน์ ประสานรัตน์ โทรศัพท์: 08745469744 อีเมล์: speedway_2121@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]