โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •         

             พันธกิจ

            ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอก

            ๒.  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

            ๓.  ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรท้องถิ่น  ตามกลุ่มสาระ  วางแผนจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

                 ทั้งในภาพรวม และเป็นรายบุคคล  ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายรูปแบบ  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที่ตามศักยภาพ

            ๔.  พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาทั้งในระดับสถานศึกษา  และระดับชั้นเรียน  

                 วัดประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลการประเมินมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

            ๕.  ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  รวมทั้งวางแผนการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            ๖.  จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

            ๗.  พัฒนาครู / บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าสู่แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

   

   

            เป้าหมาย

           ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้  ร้อยละ ๑๐๐

           ๒. เด็กและเยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนร้อยละ ๑๐๐  นักเรียน

           ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สามารถอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้ทุกคน ยกเว้นผู้ที่มีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และนักเรียน

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อ่านคล่อง เขียนคล่องและใฝ่การเรียนรู้

           ๔. โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๗๕  คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๗๕ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๗๕

           ๕. โรงเรียนมีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

           ๖. ครูทุกคนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดี

            ๗. ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการโรงเรียนเชิงคุณภาพให้อยู่ในระดับดี

           ๘. โรงเรียนบริหารจัดการโดยส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา

           ๙. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ทุกรูปแบบการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐

           ๑๐.โรงเรียนพัฒนาให้เป็นสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัย  อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมนูญ บุญงอก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักราวุธ ถือคุณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเวทิน หัดไทยทระ

 • นางเกียรติสุดา คำนึงคงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4453-2363 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครวัจน์ ประสานรัตน์ โทรศัพท์: 08745469744 อีเมล์: speedway_2121@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]