โรงเรียนบ้านรุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านรุน

 

โรงเรียนบ้านรุน ตั้งอยู่เลขที่ 130/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสมัยก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  70  คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา โดยสอนตามองค์กรของการศึกษา คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา เป็นหลัก โดยมีนายสิงห์  จิตหนักแน่น

  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนายสอน สายแสงจันทร์ เป็นครูน้อย ต่อมานายสอน  สายแสงจันทร์  ได้ย้ายออกจากโรงเรียนบ้านรุน ทางราชการจึงได้ส่งนายโต๊ะ รัตนิล มาแทนจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม

พ.ศ. 2483 ทางอำเภอได้ย้ายนายโต๊ะ   รัตนิล ไปรักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาเมียง และได้ส่งนายสนั่น เสียงเสนาะ มาแทนนายสิงห์  จิตหนักแน่น ซึ่งย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาวร

ทางราชการจึงได้ย้ายนายโต๊ะ  รัตนิล มาเป็นครูใหญ่แทนเมื่อ พ.ศ. 2486  โรงเรียนบ้านรุนมีครู 3 คน ต่อมาเมื่อวันที่  15 กันยายน 2489 ทางราชการ จึงได้ปลดนายโต๊ะ รัตนิล  ออกจากราชการ

และได้ส่งนายมี  ปิยะไพร มาเป็นครูใหญ่แทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 นายมี ปิยะไพร ได้ลาออก ทางราชการจึงแต่งตั้งนายพลิน  ลับแล มาเป็นครูใหญ่แทน  และบรรจุครูน้อยมามาให้อีก 1 คน ช่วงนี้

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ด้อยลงมาก  เมื่อเดือนมิถุนายน  2491 นายพลิน  ลับแล  ครูใหญ่ลาออก  และทางการได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ วันโชค  มาเป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่

เหตุการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยเรียบร้อย  มีการย้ายออกและขาดราชการอยู่บ่อย ๆ จนมาถึง  พ.ศ. 2495  ทางราชการได้แต่งตั้งนายองค์  กำลังสง่า มาเป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่และได้ส่งครูน้อย

มาให้อีก 1 คน ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงแนวการสอนใหม่  พ.ศ. 2497 ทางราชการมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงโรงเรียนให้ถาวรและเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่น   จึงได้แต่งตั้งครูน้อยมาให้อีก 1 คน

  และได้ย้ายนายองค์  กำลังสง่าออก  และย้ายนายดำรง มุขธวัช  มาเป็นครูใหญ่แทน ต่อมาปี  พ.ศ.  2505  นายดำรง  มุขธวัช  ได้ย้ายไปที่อื่น และทางราชการได้แต่งตั้งให้นายน้อย  แอดไธสงค์

  มาเป็นครูใหญ่แทน  ทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ช. จำนวน  4  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณในการสร้าง 30,000 บาท พ.ศ. 2510  ทางราชการให้งบประมาณมา

เพิ่มอีก  20,000  บาท  เพื่อสร้างห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน ในระยะนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  500  คน  ทางราชการอนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นประถมปลายได้ และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ

สมทบให้สร้างห้องเรียน เป็นอาคารเรียนหลังที่สอง งบประมาณ  50,000  บาท ปี  พ.ศ. 2516  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ  สร้างโรงฝึกงานจำนวน  1 หลัง เป็นอาคารแบบองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 50,000 บาท ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก 1  หลัง  ใช้งบประมาณ  180,000 บาท เป็นอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ. ปี  พ.ศ. 2518  ได้รับ

งบประมาณในการสร้างส้วม  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท และสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเงิน  50,000  บาท ปี  พ.ศ. 2521 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

ใหม่ โดยใช้หลักสูตรพุทธสักราช  2521  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 2521  มีการศึกษาสูงสุดแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี  พ.ศ. 2523 ทางราชการได้ย้ายนายนิวัติ   แอดไธสงค์  ไป

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพนมดิน และได้ย้ายนายวีระ แผ่นทอง มาดำรงตำแหน่งแทน  ปี  พ.ศ. 2528  ทางราชการได้ย้ายนายวีระ  แผ่นทอง ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน

บ้านละเอาะ   และย้ายนายนิวัติ  แอดไธสงค์   มาดำรงตำแหน่งแทน และเวลาต่อมาเมื่อ  วันที่ 1  ธันวาคม  2528  นายนิวัติ  แอดไธสงค์  ได้ลาออกจากราชการ เนื่องจากเกิดอาการเจ็บป่วยมาก  

ปี 2529 นายนิเวศน์  คิดยาว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และปี2537 ได้กำหนดตำแหน่งในโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีนายนิเวศน์ คิดยาว เป็นผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านรุนคนแรก มีนายสมศักดิ์ ปรึกษาตน และนายจำเริญ ประวาสุข เป็นรองผู้อำนวยการ ปี 2536 ได้เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ปี พ.ศ. 2537 ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเริ่ม

รับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในปี 2546 โรงเรียนบ้านรุนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

ปี  พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.205/26  ใช้งบประมาณ  820,000  บาท  และบ้านพักครูแบบ  302/28  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  50,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  จำนวน  1  หลัง  ตามแบบ  สปช. 105/29 และสร้างบ้านพักครูตามแบบ  สปช. 304/26  จำนวน  3  คูหา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-24 03:23:22 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรุน

นางยุพิน ดอกคำ
นางอรพันธ์ จอมเกาะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,320
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4450-8007 อีเมล์: banroon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเมธวัฒน์ อ่อนเรือง โทรศัพท์: 0892819890 อีเมล์: mettawat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]