โรงเรียนบ้านแสรออ


ประวัติโรงเรียนบ้านแสรออ

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

    โรงเรียนบ้านแสรออ หมู่ที่  ๘  ตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๑   ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ในอดีตโรงเรียนบ้านแสรออ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ โดยอาศัยศาลาวัดวัดปราสาททองเป็นอาคารเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๔  จนถึงปี พุทธศักราช ๒๔๙๖  ก็ได้ย้ายจากศาลาวัดปราสาททองมาตั้งในที่ปัจจุบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ในการสร้างอาคารเรียน  ในปีการศึกษา ๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ๕ ห้องเรียน แบบ ป๑ ฉ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๑๒  ในปีการศึกษา ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ ๒ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๘ ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน ๓ ห้องเรียน งบประมาณ เป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๙ ในปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ ได้สร้างต่อเติมโรงฝึกงานนี้ออกไปอีกขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๓.๔๐ เมตร โดยรื้อหอประชมหลังเก่ามาต่อเติม ใช้งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูร่วมกันบริจาคในการสร้างครั้งนี้

     ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในปี ๒๕๔๘   โรงเรียนได้รับการรับรอง ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นแรก

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิชัย อยู่ปูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแสรออ
นายจตุรานนท์ ถือชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแสรออ

นางสุภัทรา กองทอง
นางพรจันทร์ อินทร์เทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแสรออ โทรศัพท์: 044582110 อีเมล์: saraeor77@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจตุรานนท์ ถือชาติ โทรศัพท์: 0817608553 อีเมล์: somyisimong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ