• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง
   กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
  4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

      1.   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวันได้

      2.   ผู้เรียน มีความรู้พื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานและมีทักษะในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
            มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถทางเทคโนโลยี รวมทั้งมีทักษะชีวิตและอาชีพ

      3.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีทักษะการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  มีความภูมิใจในวิชาชีพครู

      4.   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

   

      5.   ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 11:50:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิบูลย์ คำทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุริยัน จันทร์ส่องแสง

 • นางสาวมณีประภา สกุลลักษณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,677
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-144541 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร พุทธลา โทรศัพท์: 0985845288 อีเมล์: krujeabpk2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]