โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” ตำบลโนน  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ 

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

  มีประวัติความเป็นมาดังนี้  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  

  โดยนายอำเภอรัตนบุรีได้มอบหมายให้  นายกรี  พุจารย์  ตำแหน่งสารวัตรศึกษามาเป็นผู้ก่อตั้ง  ซึ่งในระยะแรกได้อาศัยศาลาวัดบ้านขี้เหล็กเป็นสถานที่เล่าเรียน 

  โดยมีนายชม  ขาวแก้ว  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  ประมาณ  พ.ศ. ๒๕๐๐ นายปรีชา    พรหมภักดี  ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น 

  และชาวบ้านได้บริจาคสมทบเพื่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงินประมาณ ๒,๕๐๐  บาท ปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่  ๑๔  บ้านหนองบัวดำ  ตำบลโนน  อำเภอโนนนารายณ์ 

  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

             พ.ศ.  ๒๕๐๗  ทางโรงเรียนได้จัดหาทุน  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนได้รับบริจาคเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท

             พ.ศ.  ๒๕๑๔ รับการจัดสรรงบประมาณ  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ฉ ต่ำ  เป็นงบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท 

  และทางโรงเรียนได้ถอนเงินฝากจากธนาคาร  ๑๐,๐๐๐  บาท  สมทบอีก  สร้างอาคารได้  ๑ หลัง  ๓  ห้อง

             พ.ศ.  ๒๕๒๓  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก  ๒  ห้องเรียน  เป็นเงินงบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐  บาท 

  และได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖

             พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก  ๒  ห้องเรียน  เป็นเงินงบประมาณ  ๒๕๘,๕๐๐  บาท 

  และสร้างส้วมแบบสปช.  ๖๐๔  จำนวน  ๑  หลัง  ๕  ที่เป็นเงินงบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบสปช. ๒๐๒ /๒๖  งบประมาณ  ๑๗๒,๐๐๐  บาท 

  และเรือนเพาะชำ   ๑  หลัง  ๓๐,๐๐๐  บาท  และในปีนี้โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

              พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบสปช.๖๐๑/๒๖        จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่  เป็นเงิน  ๗๗,๐๐๐  บาท 

  และได้รับงบประมาณ  ต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียน

                 พ.ศ.  ๒๕๓๖  ได้จัดสร้างโรงอาหารแบบสร้างเอง  โดยได้รับงบประมาณจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ  เป็นเงิน  ๑๗,๘๑๔  บาท

                 พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้เข้าแผนปฏิรูปการศึกษา  และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

  ๑.  ซ่อมอาคารเรียน  โดยวิธีจัดทำเอง  งบประมาณ     ๖๘,๙๘๕   บาท

                  ๒.  จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  งบประมาณ        ๔๔,๙๙๙   บาท

                  ๓.  จัดทำห้องวิทยาศาสตร์  งบประมาณ                 ๓๙,๙๖๖   บาท

                 พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  (งบมิยาซาวา) 

  จำนวน  ๙๔๓,๐๐๐  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  แบบสปช. ๑๐๓/๒๖  ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน

                 พ.ศ.  ๒๕๔๓  ได้รับบริจาค  เครื่องพิมพ์เอกสาร  (ปรินเตอร์)  มูลค่า  ๑๑,๕๐๐  บาท   และนายเสนาะ  เทียนทอง   บริจาคเงินสร้างซุ้มประตูเพิ่มอีก   ๑๐,๐๐๐  บาท

                 พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  เป็นเงิน            งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

  และในปีนี้ชุมชนและคณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงิน  เพื่อถมดินสนามกีฬาฟุตบอล  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐  บาท

                 พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้รับบริจาค  งบประมาณจาก  คณะผ้าป่าบ้านขี้เหล็ก สร้างส้วม

  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้อง

                 พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ๒ สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม  จำนวน  ๒  ห้อง

                 พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับบริจาคงบประมาณจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก  "คุรุราษฎร์บำรุง" และสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

                 พ.ศ. ๒๕๔๗  นายสมชาย   อนุพันธุ์  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” มอบโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

                 พ.ศ.  ๒๕๔๗  นายประสิทธิ์  แจ่มใส  มอบคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  เครื่อง

                 พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้รับบริจาคงบประมาณจากคณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”  เพื่อทำรั้วโรงเรียน  เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท 

                 พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้รับบริจาคงบประมาณจากคณะผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”  

  เพื่อใช้ในการยกอาคารเรียนหลังเก่า และจัดทำรั้วโรงเรียนส่วนที่เหลือให้เสร็จ เป็นเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ เหลาคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัดดา ชื่นงาม

 • นายพัฒนา สุขสานติ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,990
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590008 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายทิฆัมพร กรรณ์สนธ์ โทรศัพท์: 0885809961 อีเมล์: non_s-dao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]