โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้น

  ประถมศึกษาปีที่ ๖

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นคุณธรรมนำความรู้

  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ 

  ๓.   พัฒนาครูให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ครูมืออาชีพ

  ๔.   โรงเรียนเข้มแข็งภายใต้การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management :SBM)ที่

        ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ จึงได้กำหนดงานไว้ดังนี้

  ๑.  การพัฒนาการเรียนรู้

  ๒.  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

  ๓.  การพัฒนาสุขภาพอนามัย

  ๔.  การพัฒนาจิตพิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ๕.  การพัฒนาการอนุรักษ์ความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๖.  การพัฒนาการวัดประเมินผล

  ๗.  การพัฒนาบุคลากร

  ๘.  การพัฒนาสภาพบริบทของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ เหลาคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิกูล สุขสานติ์

 • นางรัดดา ชื่นงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,991
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590008 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายทิฆัมพร กรรณ์สนธ์ โทรศัพท์: 0885809961 อีเมล์: non_s-dao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]