ประวัติโรงเรียนสุรวิทยาคาร

 

                   โรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เมื่อแรกตั้งได้อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดจุมพลสุธาวาส เป็นสถานที่เล่าเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาและจัดเป็นสหศึกษาแต่ไม่ทราบจำนวนครูและนักเรียน เนื่องจากไม่มีหลักฐานระบุไว้

                   พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้ง นายอู๋ เกตุศิริ มาเป็นครูใหญ่และเป็น      ธรรมการจังหวัดสุรินทร์คนแรก

                   พ.ศ. 2458 ได้ย้ายโรงเรียนไปอาศัยเรียนที่ศาลาโรงธรรมวัดบูรพาราม

                   พ.ศ. 2460 ราชบุรุษยาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                   พ.ศ. 2461 ราชบุรุษแห (ปป.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นอกจากเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาแล้ว ยังเปิดสอนในระดับฝึกหัดครูประกาศนียบัตรด้วย

                   พ.ศ. 2463 ราชบุรุษเยื้อน รัชตะกสิกร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จำนวน 7 ชั้นเรียน

                   พ.ศ. 2464 นายเลื่อน สุวรรณาคร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนตั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีครู 8 คน นักเรียน 239 คน เริ่มเก็บเงินค่าเล่าเรียนในปีนี้และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนรวมกันที่อาคารสร้างใหม่ (บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน)

                   พ.ศ. 2469 กระทรวงศึกษาธิการ (ธรรมการ) ได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ในสมัยพระยาเสนานุชิตกับพระยาประทุมเทพภักดีเป็นข้าหลวงประจำจังหวัด ขุนพิสุทธิวราวาทเป็นธรรมการจังหวัด

                   พ.ศ. 2472 ว่าที่รองอำมาตย์ตรีปาน คงฤทธิ์ (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                    พ.ศ. 2475 นายมั่น เพ็ชรศรีสม (ปป.ก.) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และเปิดสอนถึง          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                   พ.ศ. 2478 ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรี มีนักเรียนไปเรียน 150 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่มีครูใหญ่คนเดียวจนถึงปี พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งนายบุญหลาย ไชยกาล มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรี

                   พ.ศ. 2479 นายมั่น เพ็ชรศรีสม ถึงแก่กรรม จังหวัดแต่งตั้งให้นายยรรยง จรัณยานนท์  มารักษาราชการ

                   พ.ศ. 2480 นายยรรยง จรัณยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

                   พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2482 (อาคารไม้หลังใหญ่ในอดีต) มีพระศรีพิชัยบริบาล กับหลวงอุปถัมภ์เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด มีนายพิชิต โสภณปาลบุตร เป็นธรรมการจังหวัด

                   พ.ศ. 2484 นายยรรยง จรัณยานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด            ทางราชการจึงแต่งตั้งนายมูล (มงคลชัย) เหมริด เป็นครูใหญ่ และตัดชั้นประถมศึกษา คงเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา

                   พ.ศ. 2490 นายโกสีย์ แก้วคูณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในขณะนั้นมี 9 ชั้นเรียน นักเรียน 334 คน ครู 15 คน ต่อมานายโกสีย์ แก้วคูณ ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

                   พ.ศ. 2492 นายเกียรติ ศรีพงศ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

                   พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากคำว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์สุรวิทยาคาร” เป็น “โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์” เมื่อวันที่   11 มิถุนายน 2494 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุรวิทยาคาร

 

                   พ.ศ. 2452-2456     คณะสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการ

                   พ.ศ. 2456-2460     นายอู๋ เกตุศิริ

                   พ.ศ. 2460-2461     ราชบุรุษยา

                   พ.ศ. 2461-2462     ราชบุรุษยา (ปป.)

                   พ.ศ. 2462-2463     ราชบุรุษเยื้อน   รัชตะกสิกร

                   พ.ศ. 2463-2472    นายเลื่อน        สุวรรณาคร

                   พ.ศ. 2472-2475    รองอำมาตย์ตรีปาน (ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร)

                   พ.ศ. 2475-2480     นายมั่น          เพ็ชรศรีสม

                   พ.ศ. 2480-2484     นายยรรยง      จรัณยานนท์

                   พ.ศ. 2484-2490     นายมูล          เหมริด

                   พ.ศ. 2490-2492     นายโกสีย์        แก้วคูณ

                   พ.ศ. 2492-2496     นายเกียรติ       ศรีพงศ์

                   พ.ศ. 2496-2512     นายพินิจ        แอกทอง

                   พ.ศ. 2512-2529     นายอุดร         เวียงเพิ่ม             ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2539-2532     นายอุดร         มหาเมฆ              ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2532-2535     นายชูเกียติ      ลิขสิทธิ์               ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2535-2538     นายประวัติ      นวลศรี                ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2538-2539     นายอุทัย         นิวัฒนุวงศ์           ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2539             นายเชียร        ศิลนะชัย              ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2539             นายโอภาส      วัยวัฒน์  ผอ.สศจ.รก. ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2539-2543     นายเถลิงศักดิ์    ศรีดี                 ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2543-2544     นางสาวนิทรา   สมสวัสดิ์             ผู้อำนวยการ    

                   พ.ศ. 2544-2545     นายไชยพงศ์     สายเชื้อ            ผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2545-2550     นายสมหมาย    เจริญรัตน์           ผู้อำนวยการ              

                   พ.ศ. 2550-2558   นายเลิศชาย     สุขประเสริฐ         ผู้อำนวยการ

                    พ.ศ 2558-ปัจจุบัน นายทรงศักดิ์  เสนาวงศ์      ผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-09 20:34:21 น.

นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายอาทร เสาสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร

นางสาวศลิษา ศรีวิเศษ
นางสาวนภาพร พิศวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,331
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-511193 อีเมล์: surawittayakarn.ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัมพร คนึงเพียร โทรศัพท์: 089-8495395 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]