• Follow on Facebook
 • ตรวจผลการเรียน
 • DLIT
 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติของโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2081 สายท่าตูม – ชุมพลบุรีระยะทางจากโรงเรียนถึงตัวจังหวัดสุรินทร์ 91 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา    

  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2499 ที่ดินแปลงนี้เป็นของ นายปาน ฤทธิรณ นางมา ฤทธิรณ และนายมั่น ฤทธิรณ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2500 นายแจ้ง ดุจเพ็ญ ศึกษาธิการอำเภอชุมพลบุรีขณะนั้นได้ขอซื้อที่ดินจาก นางมา ฤทธิรณ ด้วยเงินบริจาคจำนวน 6,000 บาท และนายมั่น ฤทธิรณ ราคา 1,200 บาท เพื่อเตรียมการไว้ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอในอนาคต และได้มอบให้โรงเรียนชุมพลบุรี เป็นผู้ดูแล มีเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา

            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2511 นาย สมบูรณ์ สุวรรณกูฎ ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โดยมีนายดาษ ฤทธิรณ และนายกิมฮวง ฉันทกิจนุกูล ครูช่วยราชการ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลโดยมีนายถวัลย์ มีมาก ตำแหน่งครูโท โรงเรียนชุมพลบุรี เป็นผู้ดำเนินการรับเด็กนักเรียน ติดต่อประสานงานเพื่อจัดตั้งในปีแรกนี้รับนักเรียนที่จบ ป.7 (ประถมศึกษาปีที่ 7) ได้จำนวน 32 คน ใช้ห้องเรียนของโรงเรียนชุมพลบุรีเป็นห้องเรียนชั่วคราว ต่อมาได้ขอนายพิชัย เจริญมาก นางสาวคำเพียร คงชูมี ครูโรงเรียนชุมพลบุรีช่วยสอน เปิดเรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2511

            คณะผู้ดำเนินการจัดตั้งได้เสนอชื่อโรงเรียน เพื่อขอแต่งตั้งเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการไป โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์" และได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของอำเภอชุมพลบุรี จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2511 ตามชื่อเดิมที่อำเภอชุมพลบุรีเสนอชื่อไปในตอนต้น และตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2514 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2516 เมื่อนายสุพิทย์ จรัณยานนท์ กลับจากไปศึกษาต่อ

            ใน ระหว่างที่นายถวัลย์ มีมาก รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินของนายรณ ฤทธิรณ ซึ่งมีพื้นที่ติดกันด้านทิศตะวันออกจำนวน 1,500 ตารางวา ในราคา 29,000 บาท ด้วยเงินบริจาค

            นายสุพิทย์ จรัณยานนท์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่,อาจารย์ใหญ่ จนถึงปี พ.ศ.2519 จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

            ระหว่างปี พ.ศ.2519 - 2522 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายชุมพล พรหมทัตตานนท์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาได้ขอย้ายไปสอนที่โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

            ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2527 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายอภิชาติ อรรถเวทิน ดำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น

            โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มพช. 2 รุ่น 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบหลายรายการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

            ได้นำคณะ ครู - อาจารย์ และชุมชนร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินทางด้านทิศตะวันตก จำนวน 1 งาน 74 ตารางวา ในราคา 50,000 บาท

            กรมสามัญมีคำสั่งย้ายนายอภิชาติ อรรถเวทิน ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

                     ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายธีรชัย บุพศิริ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนต่อมา      

            ในระหว่างที่นายธีรชัย บุพศิริ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งคือ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2532 มีนักเรียน ม.4 จำนวน 53 คน    

            กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้ายนายธีรชัย บุพศิริ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเสียว จังหวัดศรีสะเกษ และแต่งตั้งนายพรหม ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์แทน
            ระหว่าง ปี พ.ศ. 2535 - 2536 นายพรหม ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา รักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
            ปี พ.ศ. 2536 กรม สามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งนายพรหม ดาศรี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และมีคำสั่งแต่งตั้งนายถวัลย์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนแทนมีย์มิตรประชา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์แทน
            นายถวัลย์ มีมาก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลุวิทยาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2536 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2538 ก็เกษียณอายุราชการ 
            ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2538ถึงวันที่6 มีนาคม 2539 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นางสงวนพงษ์ อนันต์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
            กรม สามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายฐิตวัฒน์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนคำผงวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ต่อมากรมสามัญศึกษามี คำสั่งที่ 1823/2544 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 แต่ง ตั้งให้นายฐิตวัฒน์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชด วิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และแต่งตั้งให้ นายสังข์ทอง อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2552  ก็เกษียณอายุราชการ
            ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นางสงวนพงษ์ อนันต์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-30 14:32:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจรัส พิเลิศ

 • นางสาวสุภาวดี เสนภูงาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,500
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]