โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประวัติโรงเรียนกาบเชิงวิทยา

 

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา  จังหวัดสุรินทร์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต3กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาครั้งแรก  วันที่  1  มิถุนายน  2519  โดยอาศัยที่โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190  เป็นการชั่วคราว  ผู้บริหารคนแรกคือ  นายพรหม  ดาศรี  มีนักเรียนจำนวน  87  คน

           ปีการศึกษา  2520  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาหารเรียนแบบ  216 ก  จำนวน 8  ห้องเรียน  ห้องน้ำห้องส้วมจำนวน  1  หลัง  8  ห้อง  บ้านพักครูจำนวน  2  หลัง  บ้านพักภารโรง  1  หลัง 

          วันที่  2  มิถุนายน  2520  ย้ายสถานที่จากโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่  190  มาที่โรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอกาบเชิง  ห่างจากจังหวัดสุรินทร์  57  กิโลเมตร  ห่างจากถนนช่องจอม – สุรินทร์  580  กิโลเมตร

          ปีการศึกษา  2520  มีนักเรียนจำนวน  177  คน  มีครู  6  คน

          ปีการศึกษา  2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง  5  ห้องเรียน  บ้านพักครู  1  หลัง มีครู  16  คน  นักเรียนจำนวน  236  คน

          ปีการศึกษา  2522  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  216  ก  อีก 8  ห้องเรียน  ครู – นักเรียน ได้สรรหาเงินสร้างสนามบาสเกตบอล  1  สนาม    มีครู  15  คน 

นักเรียนจำนวน  182  คน

 ปีการศึกษา  2523  มีครู  14  คน  นักเรียนจำนวน  218  คน

ปีการศึกษา  2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  มีครู  14  คน  นักเรียนจำนวน  266 คน

ปีการศึกษา  2525 ผู้บริหารได้ไปศึกษาต่อปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายประวัติ  สายรัตน์  รักษาการณ์ในตำแหน่ง  มีครู  16  คน

นักเรียนจำนวน  325  คน

           ปีการศึกษา  2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษากับเงินกู้จากธนาคารโลก โดยมอบหมายให้  สำนักงานโครงการพิเศษเป็นผู้ดำเนินการต่อเติมอาคารเรียน  สร้างอาคารประกอบ  หอประชุม  ประปา  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  3,190,500  บาท  ค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องต่างๆเป็นจำนวนเงิน 454,480 บาท  ให้ทำสัญญาสร้างเสร็จปี  2527  มีครู  20 คน  นักเรียนจำนวน  359  คน

          ปีการศึกษา  2527  มีครู  20  คน  นักเรียนจำนวน  338 คน 

ปีการศึกษา  2528  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  1  หลัง  ราคา  90,000  บาท 

ก่อสร้างบริเวณทิศเหนือหอประชุม  มีครู  21  คน  นักเรียนจำนวน  253  คน

          ปีการศึกษา  2529  มีครู  19  คน  นักเรียนจำนวน  272  คน

          ปีการศึกษา  2530  มีครู  18  คน  นักเรียนจำนวน  259  คน

          ปีการศึกษา  2531  มีครู  16  คน  นักเรียนจำนวน  369  คน  โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ค.อมต.สค.  )  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  1 หลัง  แบบ  203/27  งบประมาณ  210,000 บาท  วันที่  16  พฤษภาคม  2531  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้ายนายพรหม  ดาศรี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ไปรักษาการณ์ในตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสำโรงทาบ  และย้ายนายถวัลย์  มีมาก  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองบัววิทยา  มารักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

          ปีการศึกษา  2532  มีครู  19  คน  นักเรียนจำนวน  476  คน

           ปีการศึกษา  2533  มีครู  18  คน  นักเรียนจำนวน  556  คน  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ  203/27จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  345,500  บาท  กรมสามัญศึกษาได้ย้ายนายถวัลย์  มีมาก  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาบเชิงวิทยาไปรักษาการณ์ในตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  และย้ายนายสมนึก  ศูนย์กลาง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร  รักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบิดวิทยาสรรค์  มารักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

ปีการศึกษา  2534 มีครู  21 คน  นักเรียนจำนวน  666  คน  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียนแบบ  8  คน  จำนวน  2  หลัง  งบประมาณ  586,000 บาท

ปีการศึกษา  2535  มีครู  25  คน  นักเรียนจำนวน  755 คน  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างถนนจากหน้าอาคารเรียนแบบ  216 ก.  ถึงหอประชุม

ปีการศึกษา  2536  มีครู  31  คน  นักเรียนจำนวน  1,043  คน  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วมแบบ 6 ที่ / 27  งบประมาณ  170,000  บาท

          ปีการศึกษา  2537  มีครู  36  คน  นักเรียนจำนวน  1,520  คน  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  324 ล / 27  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  13,734,000  บาท  ประกวดราคาสร้างในราคา 8,800,000  บาท

          ปีการศึกษา  2538  มีครู  42  คน  นักเรียนจำนวน  1,915  คน  (  รวมสาขาทั้ง 2 แล้ว ) 

ปีการศึกษา  2539  กรมสามัญได้ย้ายนายสมนึก  ศูนย์กลาง  ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก  และย้ายนายพิชัย  สิงห์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา   มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  มีครู  51 คน ครูอัตราจ้างจำนวน  3 คน  นักเรียนจำนวน  2,077  คน

          ปีการศึกษา  2540  มีครู  56  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  5  คน  นักเรียนจำนวน  1,327  คน 

ปีการศึกษา  2541  มีครู  42  คน  นักเรียนจำนวน  1,362  คน

          ปีการศึกษา  2541  สาขาปราสาทเบงได้แยกเป็นเอกเทศ

          ปีการศึกษา  2542  มีครู  42  คน  นักเรียนจำนวน  1,692  คน

          ปีการศึกษา  2542  สาขาโคกตะเคียนได้แยกเป็นเอกเท ปีการศึกษา  2543  มีครู  43  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  6  คน  นักเรียนจำนวน  1,206  คน  และกรมสามัญศึกษาได้ย้ายนายพิชัย  สิงห์ชัย  ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก และย้ายนายหัสชัย  สุพรรณภพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา  มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ปีการศึกษา  2544  มีครู  40  คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  นักเรียนจำนวน  1,119  คน  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  1  ห้อง  งบประมาณ  290,000  บาทปีการศึกษา  2545  มีครู  39  คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  นักเรียนจำนวน  1,118  คน

                ปีการศึกษา  2546  มีครู  39  คน  ครูอัตราจ้าง  5  คน  นักเรียนจำนวน  980  คน แยกเป็นชาย  397  คน  หญิง  583  คน โรงเรียนเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา  ไปเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  3  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ  1  หลัง 

ราคา146,569  บาท  โดยก่อสร้างที่บริเวณ หน้าอาคารคหกรรม    โดยรับขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งปลูกสร้างลำดับที่  22 

          ปีการศึกษา  2547  มีครู  39 คน  ครูชาย  19  คน  ครูหญิง  20  คน    ครูอัตราจ้าง  4   คน  นักเรียนจำนวน  1,025  คน    แยกเป็นชาย  433  คน  หญิง  592  คน  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 

           ปีการศึกษา  2548  มีครู  36  คน  ครูชาย  17  ครูหญิง  19  ครูอัตราจ้าง  4  คน  นักเรียน  1,005  คนแยกเป็นนักเรียนชาย  643  คน  นักเรียนหญิง  542  คน   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 

           ปีการศึกษา  2549  มีครูทั้งหมด  41  คน  ไปช่วยราชการ    2  คน   แบ่งเป็นครูชาย  18  คน  ครูหญิง  23  คน พนักงานราชการ  3  คน  ครูอัตราจ้าง  3  คน  ลูกจ้างประจำ  4  คน นักเรียน  1,025  คน แยกเป็นนักเรียนชาย  469  คน นักเรียนหญิง  556  คน ( ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2549  )

          ปีการศึกษา  2550  มีครูทั้งหมด  39  คน  ไปช่วยราชการ    2  คน   แบ่งเป็นครูชาย  17 คน  ครูหญิง  22 คน พนักงานราชการ  2  คน  ครูอัตราจ้าง  3  คน  ลูกจ้างประจำ  3  คน นักเรียนจำนวน 1,007 คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  447  คน นักเรียนหญิง  560  คน  (  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2550  )  โรงเรียนเข้าโครงการการกระจายอำนาจ   และโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน

        ปีการศึกษา  2551  มีครูจำนวน  42 คน  ไปช่วยราชการ  2  คน  พนักงานราชการจำนวน 2  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  1 คน  นักเรียนจำนวน   966  คน นักการภารโรงจำนวน  2  คน  

ปีการศึกษา  2552  มีครูจำนวน  41 คน  ไปช่วยราชการ  2  คน  พนักงานราชการจำนวน 3  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  3 คน  นักเรียนจำนวน   936  คน นักการภารโรงจำนวน  3  คน   พนักงานธุรการ  จำนวน 1  คน

          ปีการศึกษา  2553  มีครูจำนวน  40 คน  ไปช่วยราชการ  1  คน  พนักงานราชการจำนวน 2  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  3 คน  พนักงานธุรการจำนวน 1  คน นักเรียนจำนวน   928  คน นักการภารโรงจำนวน 3  คน  

          ปีการศึกษา  2554  มีครูจำนวน  40 คน ( รวมไปช่วยราชการ  2  คน  ) มาช่วยราชการ  1  คน  พนักงานราชการจำนวน 3  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  4 คน  พนักงานธุรการจำนวน 1  คน

นักเรียนจำนวน   876  คน นักการภารโรงจำนวน 3  คน  

          ปีการศึกษา  2555  มีครูจำนวน  40 คน ( รวมไปช่วยราชการ  2  คน  ) มาช่วยราชการ  1  คน  พนักงานราชการจำนวน 3  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  5 คน  พนักงานธุรการจำนวน 1  คน

นักเรียนจำนวน   867  คน นักการภารโรงจำนวน 3  คน  

          ปีการศึกษา  2556  มีครูจำนวน  37 คน ( รวมไปช่วยราชการ  1  คน  )  พนักงานราชการจำนวน 3  คน  ครูอัตราจ้างจำนวน  3 คน  พนักงานธุรการจำนวน 1  คน นักเรียนจำนวน   853  คน นักการภารโรงจำนวน 3  คน 

            ปีการศึกษา 2557 มีผู้บริหาร 3 คน  ครูจำนวน  37 คน  พนักงานราชการ จำนวน 3 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานธุรการจำนวน 1 คน รวม 47 คน นักการภารโรงจำนวน 3 คน นักเรียนทั้งหมดจำนวน 811 คน แยกเป็นชายจำนวน 337  คน  หญิงจำนวน 474 คน รวมทั้งหมด 811 คน

            ปีการศึกษา 2558 มีผู้บริหาร 3 คน ครูจำนวน 44 คน พนักงานราชการ จำนวน 3  คน ครูอัตราจ้างจำนวน 2 คน พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน นักเรียน  จำนวน 777 คน 

            ปีการศึกษา 2559 ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูจำนวน 38 คน พนักงานราชการ จำนวน 3 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน ช่างไม้ จำนวน 2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  4 คน  นักเรียน  จำนวน 752 คน 

            ปีการศึกษา 2560 ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน ครูชาย จำนวน 14 คน ครูผู้หญิง จำนวน 27 คน รวม 41 คน พนักงานราชการ หญิง 2 คน ครูธุรการ ชาย จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง หญิง จำนวน 4 คน ช่างไม้ ชาย 2 คน ลูกจ้้างชั่วคราว ชาย 2 คน หญิง 2 คน รวม 4 คน จำนวนนักเรียน จำนวน 751 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-20 15:44:18 น.

นายวสันต์ คำเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงวิทยา
นางยุพิน หมื่นสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงวิทยา
นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาบเชิงวิทยา

นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ
นางสาวขนิษฐา คิดงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,198
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 0-4455-9055 อีเมล์: kapchengwittaya_43@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมศรี ห่อทรัพย์ โทรศัพท์: 0856824358 อีเมล์: somsrihomniam@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]