ประวัติโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

 

          โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2536 โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ริเริ่มโดย นายสมนึก  ศูนย์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ในขณะนั้น และมอบหมายให้  นายสมชัย  นามสว่าง เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียน   การจัดตั้งโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีการนำพื้นที่ของศูนย์อพยพผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชาประชาธิปไตย คิดเป็นพื้นที่ เนื้อที่  91  ไร่   56  ตารางวาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2536  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรก จำนวน 86 คน  โดยใช้อาคารของศูนย์อพยพผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชาประชาธิปไตย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    และมัธยมศึกษาตอนปลาย     เมื่อวันที่   13 ตุลาคม พ.ศ. 2542  และแต่งตั้งให้นายสมชัย นามสว่าง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2548  นายศักดิ์ชัย  ยอดเยี่ยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   และปัจจุบันมีนายสุคนธ์  โสกรรณิตย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2554  ถึงปัจจุบัน

          กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  ประจำตำบลโคกตะเคียน ชื่อว่า “โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา”  อักษรย่อ  “ ค.ต.ว.” ตามหนังสือประกาศของกรมสามัญศึกษา ลงวันที่  13  ตุลาคม  2542

          ในปีการศึกษา 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.2546  เมื่อวันที่  7  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546   มีผลให้กรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถูกยุบไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่ในสังกัดเดียวกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทำให้โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

           ในปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อียนกระเทียมวิทยาสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่ิมศักยภาพทางวิชาการ และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางการจัให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553

           ปัจจุบันโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน    8  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านกู่  โรงเรียนบ้านเกษตรอีสานสามัคคี  โรงเรียนบ้านถนนชัย  โรงเรียนบ้านก็วล  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนบ้านสำโรง  โรงเรียนบ้านกระวัน  โรงเรียนบ้านปลัด 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-10 20:15:51 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกตะเคียนวิทยา
นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกตะเคียนวิทยา

นายประหยัด สายบุตร
ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,324
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-558814 อีเมล์: koktakean33@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประหยัด สายบุตร โทรศัพท์: 0908345845 อีเมล์: jojo.jeja54@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]