โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประวัติโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีหนาที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพและมาตรฐานเทาเทียมกันโดยมีข้อมูลทั่วไปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ประวัติโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
    กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาขึ้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๔๐ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๙ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  มีนายตึล จำปาทอง กำนันตำบลกาบเชิงพร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลกาบเชิงให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการขอจัดตั้งและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุวรรณ สายไทย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่ 
    เดิมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เป็นสาขาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขา เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ โดยนายสมนึก ศูนย์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยาได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ สายไทย  เป็นผู้ดูแลสาขา ครั้งแรกที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๓๖ คน โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปราสาทเบงเปิดทำการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ย้ายจากศาลาวัดไปเปิดทำการสอนที่อาคารชั่วคราว ซึ่งชาวบ้านในเขตตำบลกาบเชิงได้ร่วมกันสร้างมอบให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียน ปัจจุบันมีนายพศิน บัวหุ่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


สถานที่ตั้ง

        โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณะบ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง  อำเภอ  กาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่ ๖๘ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา  สภาพทั่วไปเป็นดินทราย น้ำไม่ขังห่างจากหมู่บ้านปราสาทเบงประมาณ ๒ กิโลเมตรและมีหมู่บ้านอื่นอีกกระจายอยู่โดยรอบซึ่งบ้านปราสาทเบงเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ  ได้แก่ บ้านปราสาทเบง  บ้านบักจรัง  บ้านลำดวนพัฒนา  บ้านโคกกลางสามัคคี  บ้านโนนสวรรค์  บ้านโนนทอง       ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  ทำไร่ปอ เลี้ยงสัตว์  และขายแรงงานต่างถิ่นภาษาที่พูดส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นเมือง  เช่น เขมร  ลาว  ส่วย โทรศัพท์ ๐ – ๔๔๗๑ – ๒๐๗๗ 
โทรสาร ๐ – ๔๔๗๑ – ๒๐๗๗

 

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-03-09 13:36:32 น.

นางสาวพิจิตรา คำมันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปราสาทเบงวิทยา
นายไกรสร ธุนาสูรย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปราสาทเบงวิทยา

นางวรภิญญา ทองอุดม
นายวิวัฒน์ สำราญใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,052
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 0-4471-2077 อีเมล์: prasatbeng33@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิดารัตน์ เนตรเเก้ว โทรศัพท์: bengwit อีเมล์: numom_97@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]