โรงเรียนรัตนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประวัติโรงเรียนรัตนบุรี

 

โรงเรียนรัตนบุรี   อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งเมื่อวันที่  15   มีนาคม   2493  สถานที่เรียนครั้งแรกใช้สถานที่ของโรงเรียนรัตนวิทยาคม      หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่  และก่อสร้างอาคารใหม่  ดังนี้   พ.ศ.  2494   ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  โดยสร้าง  ณ  บริเวณสวนสาธารณะที่ชาวบ้านเรียกว่า  “สวนญี่ปุ่น”    ชื่อเดิมว่า  โรงเรียนรัตนบุรี   (ส.ร.7)

                พ.ศ.  2514    เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนรัตนบุรีวิทยา”   (ร.ว.)

                พ.ศ.  2515    ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ  คมช.  รุ่นที่  5

                พ.ศ.  2518    เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                พ.ศ.  2520    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนรัตนบุรี”  (ร.บ.)

                พ.ศ.  2530    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล  โดยก่อสร้าง  ณ  สนามบิน

                                        เก่าในเนื้อที่  100  ไร่  แยกจัดการเรียนการสอนออกเป็น  2  แห่ง  ดังนี้

                        โรงเรียนแห่งที่  1     (ที่เดิม)  จัดการเรียนการสอนในระดับ  ม.3,4,5,6

                                        โรงเรียนแห่งที่  2  (ที่แห่งใหม่)  จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1  และม.2

                พ.ศ.  2534    เปิดสาขา  1  แห่ง  คือ  สาขาหนองเทพ  ปัจจุบันคือโรงเรียนโนนเทพ  กิ่ง

                                        อำเภอโนนนารายณ์

                พ.ศ.  2535    เปิดสาขา  2  แห่ง  คือ  สาขา  ต.ธาตุ  และ  ต.แก  ปัจจุบันสาขา  ต.ธาตุ  คือ

                                       โรงเรียนธาตุศรีนคร  สาขา  ต.แก  คือ  โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

          พ.ศ.  2536    เปิดสาขา  1  แห่ง  คือ  สาขา  ต.ทับใหญ่  ปัจจุบัน  คือโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

                พ.ศ.  2538    โรงเรียนแห่งที่  2  ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับ  ม.1-3  และ  ม.6

                พ.ศ.  2540    กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งที่  2

                พ.ศ.  2541    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร

                พ.ศ.  2541    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  424  ล  (พิเศษ)  งบประมาณ

                                   20,296,000  บาท

                พ.ศ.  2543    ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร  101/27  (พิเศษ)

                                   งบประมาณ  7,185,000  บาท

            พ.ศ.  2544    โรงเรียนแห่งที่  1  ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น  ม.1

                                       โรงเรียนแห่งที่  2  ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น  ม.2 – 6

 

                พ.ศ.  2545    -  ก่อสร้างที่จอดรถยนต์แบบถาวร  จำนวน  4  หลัง

                                        -  สร้างศาลาประชาสัมพันธ์จำนวน  2  หลัง

                                        -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคาร  50  ปี  ไปยังอาคารศิลปศึกษา

                                            และจากอาคารศิลปศึกษาไปยังโรงอาหาร

                                        -  วางศิลาฤกษ์หอสมุด  “  ยุทธ  จันทินมาธร  ”

                                        -  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนรัตนบุรี  (แห่งที่  1)  เป็นสถาน

                                           ที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2545

                พ.ศ.  2546    -  โรงเรียนแห่งที่  1  ( ที่เดิม )  เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเขตการศึกษา

                                       ขั้นพื้นฐานสุรินทร์เขต  2

                                   -  โรงเรียนรัตนบุรีแห่งที่  2  (ที่แห่งใหม่ ) ใช้จัดการสอนนักเรียน ม. 1- 6

                                    -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคาร 50 ปี ไปอาคารศิลปะ

                                         -  ปรับปรุงโรงอาหาร

                                         -  ปรับปรุงอาคารเกษตร

                                         -  ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร  50  ปี

                                         -  โรงรถครูและนักเรียน  จำนวน  4  หลัง

           พ.ศ.  2547    -  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6

         -  ปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเป็น  4  กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ     

            กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป

                                          -   ดำเนินงานตามโครงการ “หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”

 พ.ศ.  2548    -  โรงเรียนรัตนบุรีได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3     

                          ลำดับที่  74  และลำดับที่ 165 โครงการ“หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝ้น”

                                               วันที่  28  ธันวาคม  2548

           พ.ศ. 2549    -  ได้จัดสร้างหอสมุดชุมชนเพื่อการเรียนรู้  “ หอสมุดยุทธ  จันทินมาธร”

                    พ.ศ. 2550   -  สร้างรั้วโรงเรียน  1,184  เมตร ( 394  ช่อง  ช่องละ  3  เมตร )

                                          -  สร้างศาลาอเนกประสงค์  สนามกีฬากลาง

               พ.ศ. 2551     -  ปรับปรุงอาคาร  ภูมิทัศน์และห้องปฏิบัติการ

               พ.ศ. 2552    -   จัดสร้างโรงอาหารจำนวน  1  หลัง

               พ.ศ. 2553-2554  -  ปรับปรุงอาคาร  ภูมิทัศน์  ห้องปฏิบัติการและห้องน้ำ/ห้องส้วม

               พ.ศ. 2554-2555  -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล หลังคาทรงไทย  4 ชั้น 

                                               จำนวน 24 ห้องเรียน

                   พ.ศ. 2556   -  ได้รับงบประมาณเงินระดมทุนก่อสร้างหอสมุด

 

                   พ.ศ. 2556     -   ได้เปลี่ยนหอสมุดชุมชนเพื่อการเรียนรู้ หอสมุดยุทธ  จันทินมาธร เป็น

                             “ หอศิลป์  ยุทธ  จันทินมาธร”

                   พ.ศ. 2556     -   ได้รับงบประมาณก่อสร้างโดมเอนกประสงค์

                   ปัจจุบัน                นายปริญญา  พุ่มไหม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

                  อักษรย่อ                ร.บ.

               

                ที่ตั้ง        โรงเรียนรัตนบุรี   ตั้งอยู่บ้านเลขที่   138   หมู่ที่  12  ถนนรัตนบุรี – ทับใหญ่  ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  32130  โทรศัพท์  0-4459-9249  โทรสาร  0-4459-9250  website   http://www.rattanaburi.ac.th/ ,  E-mail  :  RB@RATTANABURI  เนื้อที่จำนวน 100 ไร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1- 3) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6) 

                ทิศตะวันออก       จดถนนสายรัตนบุรี – ทับใหญ่  ศาลจังหวัดรัตนบุรี

                ทิศเหนือ                จดบ้านน้อยสนาม

                ทิศใต้                      จดถนนสาธารณะ

                ทิศตะวันตก          จดที่ดินราชพัสดุ

ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  และสีประจำโรงเรียน 

ปรัชญา

          “ ปฺญญา  นรานํ  รตนํ ”

                หมายถึง   ผู้มีปัญญาเปรียบประดุจมีแก้วสารพัดนึก   ย่อมนำไปสู่ความเจริญ  โรงเรียนได้ใช้

คติธรรมนี้เพื่อเป็นการอบรมความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียน

การสอน  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

                ความรู้ดี  มีพลานามัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน

เอกลักษณ์ 

                ศิลปวัฒนธรรม

สีประจำโรงเรียน 

                น้ำเงิน  -  เหลือง

                สีน้ำเงิน   หมายถึงเป็นสีแห่งความตั้งมั่น  อดทน  เพียรพยายามเพื่อจุดหมายอันสูงสุด   เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                สีเหลือง   หมายถึงเป็นสีแห่งความสว่าง  ความดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-15 09:22:42 น.

นายปริญญา พุ่มไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นางสำลี โททอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายนิรันดร บุญอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี

นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

849
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-599249 อีเมล์: rattanaburi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ชัยทอง โทรศัพท์: 0872472851 อีเมล์: chin_punpun2006@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]