โรงเรียนรัตนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ประวัติโรงเรียนรัตนบุรี

 

โรงเรียนรัตนบุรี   อำเภอรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งเมื่อวันที่  15   มีนาคม   2493  สถานที่เรียนครั้งแรกใช้สถานที่ของโรงเรียนรัตนวิทยาคม      หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่  และก่อสร้างอาคารใหม่  ดังนี้   พ.ศ.  2494   ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  โดยสร้าง  ณ  บริเวณสวนสาธารณะที่ชาวบ้านเรียกว่า  “สวนญี่ปุ่น”    ชื่อเดิมว่า  โรงเรียนรัตนบุรี   (ส.ร.7)

                พ.ศ.  2514    เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนรัตนบุรีวิทยา”   (ร.ว.)

                พ.ศ.  2515    ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ  คมช.  รุ่นที่  5

                พ.ศ.  2518    เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                พ.ศ.  2520    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนรัตนบุรี”  (ร.บ.)

                พ.ศ.  2530    ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล  โดยก่อสร้าง  ณ  สนามบิน

                                        เก่าในเนื้อที่  100  ไร่  แยกจัดการเรียนการสอนออกเป็น  2  แห่ง  ดังนี้

                        โรงเรียนแห่งที่  1     (ที่เดิม)  จัดการเรียนการสอนในระดับ  ม.3,4,5,6

                                        โรงเรียนแห่งที่  2  (ที่แห่งใหม่)  จัดการเรียนการสอนในระดับ ม.1  และม.2

                พ.ศ.  2534    เปิดสาขา  1  แห่ง  คือ  สาขาหนองเทพ  ปัจจุบันคือโรงเรียนโนนเทพ  กิ่ง

                                        อำเภอโนนนารายณ์

                พ.ศ.  2535    เปิดสาขา  2  แห่ง  คือ  สาขา  ต.ธาตุ  และ  ต.แก  ปัจจุบันสาขา  ต.ธาตุ  คือ

                                       โรงเรียนธาตุศรีนคร  สาขา  ต.แก  คือ  โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

          พ.ศ.  2536    เปิดสาขา  1  แห่ง  คือ  สาขา  ต.ทับใหญ่  ปัจจุบัน  คือโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

                พ.ศ.  2538    โรงเรียนแห่งที่  2  ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับ  ม.1-3  และ  ม.6

                พ.ศ.  2540    กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งที่  2

                พ.ศ.  2541    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร

                พ.ศ.  2541    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  424  ล  (พิเศษ)  งบประมาณ

                                   20,296,000  บาท

                พ.ศ.  2543    ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร  101/27  (พิเศษ)

                                   งบประมาณ  7,185,000  บาท

            พ.ศ.  2544    โรงเรียนแห่งที่  1  ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น  ม.1

                                       โรงเรียนแห่งที่  2  ใช้เป็นสถานที่เรียนในระดับชั้น  ม.2 – 6

 

                พ.ศ.  2545    -  ก่อสร้างที่จอดรถยนต์แบบถาวร  จำนวน  4  หลัง

                                        -  สร้างศาลาประชาสัมพันธ์จำนวน  2  หลัง

                                        -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคาร  50  ปี  ไปยังอาคารศิลปศึกษา

                                            และจากอาคารศิลปศึกษาไปยังโรงอาหาร

                                        -  วางศิลาฤกษ์หอสมุด  “  ยุทธ  จันทินมาธร  ”

                                        -  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนรัตนบุรี  (แห่งที่  1)  เป็นสถาน

                                           ที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2545

                พ.ศ.  2546    -  โรงเรียนแห่งที่  1  ( ที่เดิม )  เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเขตการศึกษา

                                       ขั้นพื้นฐานสุรินทร์เขต  2

                                   -  โรงเรียนรัตนบุรีแห่งที่  2  (ที่แห่งใหม่ ) ใช้จัดการสอนนักเรียน ม. 1- 6

                                    -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคาร 50 ปี ไปอาคารศิลปะ

                                         -  ปรับปรุงโรงอาหาร

                                         -  ปรับปรุงอาคารเกษตร

                                         -  ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร  50  ปี

                                         -  โรงรถครูและนักเรียน  จำนวน  4  หลัง

           พ.ศ.  2547    -  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6

         -  ปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเป็น  4  กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ     

            กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป

                                          -   ดำเนินงานตามโครงการ “หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”

 พ.ศ.  2548    -  โรงเรียนรัตนบุรีได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3     

                          ลำดับที่  74  และลำดับที่ 165 โครงการ“หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝ้น”

                                               วันที่  28  ธันวาคม  2548

           พ.ศ. 2549    -  ได้จัดสร้างหอสมุดชุมชนเพื่อการเรียนรู้  “ หอสมุดยุทธ  จันทินมาธร”

                    พ.ศ. 2550   -  สร้างรั้วโรงเรียน  1,184  เมตร ( 394  ช่อง  ช่องละ  3  เมตร )

                                          -  สร้างศาลาอเนกประสงค์  สนามกีฬากลาง

               พ.ศ. 2551     -  ปรับปรุงอาคาร  ภูมิทัศน์และห้องปฏิบัติการ

               พ.ศ. 2552    -   จัดสร้างโรงอาหารจำนวน  1  หลัง

               พ.ศ. 2553-2554  -  ปรับปรุงอาคาร  ภูมิทัศน์  ห้องปฏิบัติการและห้องน้ำ/ห้องส้วม

               พ.ศ. 2554-2555  -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล หลังคาทรงไทย  4 ชั้น 

                                               จำนวน 24 ห้องเรียน

                   พ.ศ. 2556   -  ได้รับงบประมาณเงินระดมทุนก่อสร้างหอสมุด

 

                   พ.ศ. 2556     -   ได้เปลี่ยนหอสมุดชุมชนเพื่อการเรียนรู้ หอสมุดยุทธ  จันทินมาธร เป็น

                             “ หอศิลป์  ยุทธ  จันทินมาธร”

                   พ.ศ. 2556     -   ได้รับงบประมาณก่อสร้างโดมเอนกประสงค์

                   ปัจจุบัน                นายปริญญา  พุ่มไหม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

                  อักษรย่อ                ร.บ.

               

                ที่ตั้ง        โรงเรียนรัตนบุรี   ตั้งอยู่บ้านเลขที่   138   หมู่ที่  12  ถนนรัตนบุรี – ทับใหญ่  ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  32130  โทรศัพท์  0-4459-9249  โทรสาร  0-4459-9250  website   http://www.rattanaburi.ac.th/ ,  E-mail  :  RB@RATTANABURI  เนื้อที่จำนวน 100 ไร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1- 3) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6) 

                ทิศตะวันออก       จดถนนสายรัตนบุรี – ทับใหญ่  ศาลจังหวัดรัตนบุรี

                ทิศเหนือ                จดบ้านน้อยสนาม

                ทิศใต้                      จดถนนสาธารณะ

                ทิศตะวันตก          จดที่ดินราชพัสดุ

ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  และสีประจำโรงเรียน 

ปรัชญา

          “ ปฺญญา  นรานํ  รตนํ ”

                หมายถึง   ผู้มีปัญญาเปรียบประดุจมีแก้วสารพัดนึก   ย่อมนำไปสู่ความเจริญ  โรงเรียนได้ใช้

คติธรรมนี้เพื่อเป็นการอบรมความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียน

การสอน  นักเรียนสามารถแก้ปัญหาชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

                ความรู้ดี  มีพลานามัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน

เอกลักษณ์ 

                ศิลปวัฒนธรรม

สีประจำโรงเรียน 

                น้ำเงิน  -  เหลือง

                สีน้ำเงิน   หมายถึงเป็นสีแห่งความตั้งมั่น  อดทน  เพียรพยายามเพื่อจุดหมายอันสูงสุด   เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                สีเหลือง   หมายถึงเป็นสีแห่งความสว่าง  ความดี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-15 09:22:42 น.

นายปริญญา พุ่มไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นางสำลี โททอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายนิรันดร บุญอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี

นายภูมินทร์ นันทะพันธ์
นางไกรษร คงยืน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,299
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-599249 อีเมล์: rattanaburi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ชัยทอง โทรศัพท์: 0872472851 อีเมล์: chin_punpun2006@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]