• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

   

  ที่ตั้ง     โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  เลขที่ ๑๓๓  บ้านเบิด  หมู่ที่  ๑๔  ตำบลเบิด  อำเภอรัตนบุรี 

  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๓๐    โทร. (๐๔๔) ๑๔๔๐๖๕

   

  โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ตำบลเบิด  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   มีเนื้อที่  ๑๘๓ ไร่ ๒  งาน  ๔๐ ตารางวา  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่  ๑๔ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งดังนี้  หลวงพ่อจำปา  คัมภีโร(พระครูคัมภีร์สารโสภณ) พระทองสาย คำสัตย์  กำนันท้าว บุตรดี  ส.ส. สมถวิล-                วชิรรัตนา ปรัชญ์  นายแจ้ง  ดุจเพ็ญ  ศึกษาธิการอำเภอรัตนบุรี  นายประกาศ  บุญเรือง  ศึกษาธิการอำเภอรัตนบุรี  นายเสนอ  จันทกุล  ครูใหญ่สนั่น  แสนเสริม  อาจารย์สุพิศ  กิ่งมณี  อาจารย์ประสงค์  ดีนาน  อาจารย์นาน  บุญเย็น ครูใหญ่จรัส  ไกรแก้ว ประชาชนตำบลเบิด  และสภาตำบลเบิดได้มีมติให้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะโคกป่าแดง เป็นที่ตั้งของโรงเรียน พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือจากสภาตำบลเบิด  จำนวน  ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งชื่อว่าโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕  โดยมีรายนามผู้บริหารสถานศึกษา นับแต่ตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้     

   

            ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

   

  1. นายเพียรเลิศ  เจือจันทร์      กศ.บ.(ชีววิทยา)                            พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๑
  2. นายสมนึก  ศูนย์กลาง            M.Ed.(บริหารการศึกษา)              พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓
  3. นางหอมหวล  กนกนาก       ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)      พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕
  4. นายธีระพงษ์  วงศ์ฉลาด       ค.บ.(บริหารการศึกษา)         พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
  5. นายสมหมาย  เจริญรัตน์      กศ.บ.(สังคมศึกษา)             พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๓
  6. นายมานิตย์  คะนึงเพียร      ค.ม.(บริหารการศึกษา)         พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๒
  7. นายเสนี  จิตหนักแน่น        ค.ม.(บริหารการศึกษา)      พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
  8. นายวิชัย  สาลีงาม             กศ.ม.(บริหารการศึกษา)        พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙
  9. นายบุญศักดิ์  บุญจูง          กศ.ม.(บริหารการศึกษา)        พ.ศ.๒๕๕๙- ปัจจุบัน

   

            สภาพชุมชนในเขตพื้นที่บริการเป็นชุมชนชนบท  ประชากรมีเชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่ประอาชีพเกษตรกรรม  มีสภาพครอบครัวค่อนข้างยากจน

            “สะอาด  สามัคคี  มีวินัย  ใจมั่นคง” เป็นคำขวัญของโรงเรียนที่ได้ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเพื่อให้มีความรู้และความดีควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้มีวินัยในตนเอง มีความมั่นใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เป็นผู้มีความรอบรู้และทักษะ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  เป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

            โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖) โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  (ฉบับปรับปรุง          พ.ศ.๒๕๔๗) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์   

  พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการจัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมกับจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น แนะแนวโฮมรูม  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ  โดยให้เลือกตามความถนัดและความสนใจของตนเอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 00:47:30 น.

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-144065 อีเมล์: berdphittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญรอด วุฒิยาสาร โทรศัพท์: 0910196820 อีเมล์: kruboonrodcom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]