• WEB โรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 •     2) ประวัติโรงเรียน

                2.1  ข้อมูลทั่วไป

                              ชื่อโรงเรียนบ้านโนนแกด ที่ตั้ง บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6   ตำบล ทุ่ม  อำเภอ เมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

                  2.2  ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านโนนแกด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2482 โดยมีนายทอง  จุนนารัตน์ ศึกษาธิการ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  เป็นผู้ก่อตั้ง  นายมั่น  ปรีชาเลิศศิริ เป็นครูใหญ่ท่านแรก 

                      โรงเรียนบ้านโนนแกด ตั้งขึ้นครั้งแรกให้ชื่อว่า”โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่มวัดบ้านโนนแกด”   ในปี พ.ศ. 2493 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดบ้านโนนแกด” เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2516 เปลี่ยนชื่อเป็น  “ โรงเรียนบ้านโนนแกด”

                  วันที่ 17 กันยายน  2505  นายมั่น  ปรีชาเลิศศิริ ได้ลาออกจากราชการ วันที่ 6 ตุลาคม 2505 ทางราชการ ได้แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ พรหมประดิษฐ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านขมิ้นมาดำรงตำแหน่งแทน

                  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2508 นายสุรศักดิ์  พรหมประดิษฐ์ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายเปลี่ยน  พรหมประดิษฐ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเสือบองมาดำรงตำแหน่งแทน

                  วันที่ 28  ธันวาคม  2530  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งโดยการสับเปลี่ยนนายอุทัย  ศรแก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนหาญ มาดำรงตำแหน่งแทน

                  วันที่ 5 มกราคม  2539  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งโดยการสับเปลี่ยนนายอุทัย  ศรแก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแดง ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   นายนิโรจน์  ธรรมรส อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแดง ตำบลจาน  อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนแกดแทน

                  สภาพเดิมโรงเรียนอาศัยศาลาวัดบ้านโนนแกด เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2482  ถึง พ.ศ. 2515  เป็นเวลานานถึง 33 ปี ในปี พ.ศ. 2500 นายมั่น ปรีชาเลิศศิริ  ครูใหญ่ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาที่ดินไว้ปลูกสร้างอาคาร มีผู้บริจาคที่ดิน 5 ราย เนื้อที่รวม 4 ไร่เศษ และหลายปีต่อมา มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก จึงมีเนื้อที่ดินรวม  6 ไร่ 3 งาน 14.23 ตารางวา

                  ในปี พ.ศ. 2515 ทางโรงเรียนได้จัดหาทุนสมทบปลูกสร้างอาคารเรียน ได้บริจาคจากคณะครูอาจารย์และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงิน 10,000 บาท สมทบกับงบประมาณของทางราชการ 80,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ใต้ถุนสูงขนาด 3 ห้องเรียน สร้างเสร็จและได้ย้ายมาอยู่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2516

                   ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งอยู่บ้านโนนแกด  หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ม  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33000  มีเนื้อที่  7  ไร่  2  งาน  29  ตารางวา  พื้นที่ก่อสร้างได้รับบริจาค  ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการอยู่  12 หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีนางวาสนา  สงโสด  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 11:06:23 น.

โรงเรียนบ้านโนนแกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0985845394 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิฆัมพร อุดมศรี โทรศัพท์: 0985845782 อีเมล์: 2511Khem@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]