• WEB โรงเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  เด็กชายวัชรพงศ์  วงษ์สินชัย                              ประธาน

  เด็กหญิงชนกสุดา  ญาณศิริ                          รองประธาน

  เด็กชายสิทธาวุฒิ  วังทอง                                รองประธาน

  เด็กหญิงนฤทัย  สีสังขาล                               เลขานุการ

  เด็กหญิงศิริญา  พรมประดิษฐ์                         เหรัญญิก

  เด็กหญิงสุกัญญา  เทพอุเทน                        ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงมลฤดี  ทรงกลด                               กรรมการ

  เด็กชายธนเกียรติ  สีดาว                             กรรมการ

  เด็กหญิงอัมพร  เกษหอม                               กรรมการ

  เด็กชายเจษฎา  อุดด้วง                          กรรมการ

  เด็กชายจิรวัฒน์  จงกลกลาง                          กรรมการ

  เด็กหญิงอวภา  วรนุช                            กรรมการ

  เด็กหญิงฝน  บัวคำ                                         กรรมการ

  เด็กหญิงอังคณา  บุญสูง                                 กรรมการ

  เด็กหญิงพิยะดา  พะวงศ์                                 กรรมการ

  เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีเมือง                              กรรมการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 11:06:23 น.

โรงเรียนบ้านโนนแกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0985845394 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิฆัมพร อุดมศรี โทรศัพท์: 0985845782 อีเมล์: 2511Khem@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]