• WEB โรงเรียน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    1.วิสัยทัศน์

                  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดการศึกษา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้โรงเรียนบ้านโนนแกดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

   

    2. พันธกิจ

                  2.1.  จัดการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่างทั่วถึง

  2.2  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน        

                  2.3  จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป การเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญา

       เศรษฐกิจพอเพียงมีค่านิยม ที่ดีงาม

                  2.4. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาความรู้  ทักษะ   คุณลักษณะในทุกวิชา  โดยเฉพาะคณิตศาสตร์   ภาษาไทย    วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ

                  2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขภาพ ดนตรี   กีฬา   ศิลปะ   และผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                  2.6  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย  สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอก

  โรงเรียน

  2..7  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษา        

  3. เป้าหมาย

   1.โรงเรียนสามารถบริหารงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนด

       งานและภารกิจที่เป็นจุดเน้น ในการประกันประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2563

   2.จัดระบบบุคลากรให้มีความสมบูรณ์

   3.ใช้แฟ้มสะสมงานของครูและนักเรียนมาประกอบการบริหารงานบุคคล

   4.ระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

  5. กำกับ ติดตาม ประเมินผลแผนงานโครงการ และจัดทำสรุปผลงานรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน

   

   5. จุดเน้น

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4(Student Achievement)

  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (Literacy &(Numeracy)

  3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ(EQ : Emotion Quotient)

  4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความมาตรฐานสากล

  5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ(Alternative Learning)

  6. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  7. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

      (ASEAN Community)

       8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ 

           ภายนอก    (Quality Schools)

              9. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                   (Efficient Service Areas)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 11:06:23 น.

โรงเรียนบ้านโนนแกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0985845394 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิฆัมพร อุดมศรี โทรศัพท์: 0985845782 อีเมล์: 2511Khem@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]