โรงเรียนตะดอบวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

  1.พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล

  2.พัฒนาการจัดการทางหลักสูตรและการเรียนสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล

  3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

  4.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ลำ้หน้าความคิดผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบ ต่อสังคมโลก

  5.พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย บนวิถีชีวิตประชาธิปไตย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.ประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการ

  เป้าประสงค์(Goal)

  1.โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล

  2.โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

  4.ผู้เรียนมีความเป็นพลโลก เป้นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

  5.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย บนวิถีชีวิตประชาธิปไตย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:50:57 น.

โรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0878704809 อีเมล์: 1033530032@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูชิชย์ ไชยะนา โทรศัพท์: 0819771685 อีเมล์: poohchit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]