• ประวัติโรงเรียน
 •                 ชื่อโรงเรียนบ้านบูรพา  ที่ตั้ง 77   หมู่ที่  5    ตำบลจาน  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

  สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์  -   โทรสาร    -       e-Mail         -        Website  http://burapha.ssk.in.th

  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   เนื้อที่  6  ไร่  3  งาน  12  ตารางวา

  เขตพื้นที่บริการ  4 หมู่บ้าน

            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านบูรพา  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนจากระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บ้านเลขที่ 77  หมู่ที่  5  ตำบลจาน  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ห่างจากตัวอำเภอกันทรารมย์ไปทางทิศใต้  ตามทางหลวงหมายเลข 2360  บ้านคำบอน – บ้านสบาย ประมาณ  10..5  กิโลเมตร  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121 – 300  คน) มีนักเรียน 225 คน เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 12  ตารางวา  โดยได้รับบริจาคที่ดินส่วนตัวจากนายโต่น  ขันชัย  ราษฎรบ้านบูรพาจำนวน  5  ไร่  25  ตารางวา  ต่อมาผู้นำชุมชน ชุมชน คณะศิษย์เก่า  ผู้ปกครองและคณะครูได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดซื้อที่ดินเพิ่ม 1 ไร่  2 งาน 87  ตารางวามีอาคารเรียน  3  หลัง  คือ  อาคารเรียนแบบ  ศก. 01  สองชั้น  6  ห้องเรียน  อาคารเรียนแบบ ศก. 04  สองชั้น  6  ห้องเรียน  และอาคารเรียนคอนกรีต แบบ สปช. 105/29  สองชั้น  6  ห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์แบบ ศก. 21  1  หลัง ส้วมแบบ สปช. 605/26  3  หลัง  10  ที่

  อาณาเขต

  ทิศเหนือติดต่อกับบ้านสร้างเหล่า  บ้านกล้วยตำบลยางอำเภอกันทรารมย์

  ทิศใต้ติดต่อกับบ้านผักบุ้งตำบลจาน  อำเภอกันทรารมย์

  ทิศตะวันออกติดต่อกับ ลำน้ำห้วยทา บ้านโนนเชียงสีตำบลคูบ  อำเภอน้ำเกลี้ยง

  ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านโนนเปือย ตำบลจาน บ้านสวนอ้อย ตำบลผักแพวอำเภอกันทรารมย์

   

  แผนที่เดินทางไปโรงเรียนบ้านบูรพา

  สภาพชุมชนโดยรอบ

   

            สภาพชุมชนโดยทั่วไปเป็นที่ราบทุ่งนาโล่ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ  ลำห้วยทาไหลซึ่งผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ห่างประมาณ  3  กิโลเมตรมี  3  ฤดู  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  คือ  ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม  คือค้าขาย และรับจ้าง จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา   รายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ  5,000  บาทต่อปี ประชากรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ  95  นับถือศาสนาพุทธ  ใช้ภาษาไทยอีสานเป็นภาษาถิ่น  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม  ส่วนใหญ่ยึดจารีตประเพณีที่เรียกว่า  ฮีตสิบสองคองสิบสี่  หรือการทำบุญ  12  เดือน  เช่น  เดือนอ้าย  บุญปริวาสกรรม  เดือนยี่  บุญคูณลาน  เดือนสาม  บุญข้าวจี่  เดือนสี่  บุญเผวส (พระเวสสันดร) เป็นต้นมีสภาพการปกครองเป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล(องค์การบริหารส่วนตำบลจาน)  มีประชากรในเขตบริการประมาณ  2,080  คน

            อักษรย่อ                             บ.พ

            ปรัชญาโรงเรียน           “เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชึวิต”

            คำขวัญประจำโรงเรียน   “รักเรียน เพียรกีฬา นำพาวินัย ใฝ่คุณธรรม”

            สีประจำโรงเรียน          “แสด – ขาว”

            ความหมายของสีประจำโรงเรียน     สีแสด  หมายถึงความพยายาม ความพากเพียร ความอดทน  ความเข้มแข็ง  และแสดงถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

             สีขาว  หมายถึง  ความเป็นผู้มีจิตใจเมตตา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์  มีปัญญามีระเบียบวินัย ความก้าวหน้า  และความสงบสุขในชีวิต

             ธงประจำโรงเรียน                   พื้นธงแสด - ขาวตราโรงเรียนอยู่ตรงกลางผืนธง

            ดอกไม้ประจำโรงเรียน              ดอกลำดวน – ดอกพิกุล

            ต้นไม้ประจำโรงเรียน               ต้นลำดวน – ต้นพิกุล

         

  ตราประจำโรงเรียน

   

  3.  ข้อมูลนักเรียน

  1. ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ   นายชวิศ  จิตดี              โทรศัพท์  08-1790-3981                      e- Mail   ppiip-1749@hotmail.com    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขา  บริหารการศึกษา    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่  วันที่  25  มกราคม  2553     จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  9  ปี     5   เดือน
  2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน      -      คน

  3.2.1 ชื่อ           -               วุฒิการศึกษาสูงสุด         -     

  e- Mail         -        รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)

            3.3  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่  10  มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน )

                  3.3.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  149  คน

                 3.3.2 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  149  คน

  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

   

  ระดับชั้นเรียน

  จำนวนห้องเรียน

  เพศ

  รวม

  เฉลี่ย

  ต่อห้อง

  ชาย

  หญิง

  อนุบาล 2

  1

  9

  3

  12

  12

  อนุบาล 3

  1

  6

  7

  13

  13

  รวม

  2

  15

  10

  25

   

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  1

  7

  6

  13

  13

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  1

  7

  4

  11

  11

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  1

  9

  5

  14

  14

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  1

  7

  8

  15

  15

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  1

  11

  2

  13

  13

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  1

  7

  8

  15

  15

  รวม

  6

  48

  33

  81

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1

  8

  6

  14

  14

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  1

  6

  4

  10

  10

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  1

  7

  12

  19

  19

  รวม

  3

  21

  22

  43

   

  รวมทั้งหมด

  11

  84

  65

  149

   

   

   

                    3) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน      

                      สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  134   คน  คิดเป็นร้อยละ   89.93

                4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  172  คน 

                       คิดเป็นร้อยละ   95.02            

                5)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.......-................คนคิดเป็นร้อยละ.....-...........

                6)  จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  5  คน คิดเป็นร้อยละ   2.76

                7)  จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ..............-...............คน  คิดเป็นร้อยละ..............-..............

                8)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ......-......คน  คิดเป็นร้อยละ........-.......

                9)  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน).............2.............คน คิดเป็นร้อยละ......1.6........

               10)  สถิติการขาดเรียน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  -

              11)  จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น    -   คน  คิดเป็นร้อยละ  -    

              12)  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

                     อนุบาล14                   จำนวน    14    คน คิดเป็นร้อยละ  100 

                     ประถมศึกษาปีที่  6       จำนวน     17   คน คิดเป็นร้อยละ  94.4

                     มัธยมศึกษาปีที่   3        จำนวน.     7     คน คิดเป็นร้อยละ  100

   

  1. อัตราส่วนครู :  นักเรียน  (แยกตามระดับ)

  ระดับปฐมวัย        1      :    25    คน

           ระดับประถม        1      :    11.57    คน

            ระดับมัธยม          1      :    7.16    คน    

   

  1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณคดี  และนันทนาการ

         149  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  

  1. จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง   149  คน  คิดเป็นร้อยละ    100
  2. จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   149 คน  คิดเป็นร้อยละ  100
  3. จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาจำนวน  

  149คน คิดเป็นร้อยละ  100

  1. จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอจำนวน   84  คน คิดเป็นร้อยละ   46.40
  2. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจำนวน     148   คน คิดเป็นร้อยละ   99.32
  3. จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจำนวน    148    คน คิดเป็นร้อยละ   99.32

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ โทรศัพท์: 0817905223 อีเมล์: Ducky_0111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]