• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ......................................................................................................................................................

            ตามที่ทางโรงเรียนบ้านบูรพา   ได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียนและได้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

            เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนบ้านบูรพาว่าด้วย  “คณะกรรมการนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๔๕”  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามวัตถุประสงค์   จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

           

  ๑.  เด็กหญิงอรัญญา   บุตรแดง             ประธานคณะกรรมการนักเรียน

            ๒.  เด็กหญิงวชิราพร   พวงพอก             รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

            ๓.  เด็กหญิงวิมลรัตน์   ผูกพันธ์              เหรัญญิก

            ๕.  หัวหน้าชั้นเรียนทุกชั้นเรียน              กรรมการ

            ๖  เด็กหญิงวนัสชนันท์   แจ่มแจ้ง           กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่   ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตำแหน่งที่วางไว้ในระเบียบของโรงเรียนบ้านบูรพาว่าด้วย   “คณะกรรมการนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๔๕” เพื่อให้การดำเนินงานกิจการนักเรียนเป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการนักเรียน

   

  คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน

  ๑.  นายประยุทธ   สารภาพ       ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                       ประธานกรรมการ

            ๒.  นายกนกศักดิ์   ดวงมาลา      ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                       กรรมการ

            ๓.  สิบเอกประภาส   เสียงหวาน  ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                       กรรมการ

            ๔.  นายรักเกียรติ  ชาภักดี         นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ

            ๕.  นางสาวพัชรินทร์  ไชยเชษฐ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ

            ๖.  นางสาวพัชริกา  พิมพ์สมาน    นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ

            ๗.  นางณัฐชยา  อาจหาญ         ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                       กรรมการและเลขานุการ

            ๘.  นางสาวกรวรรณ  คูหา         ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านบูรพา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  มีหน้าที่ ๑.  รับผิดชอบกิจกรรมงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม

       หลักการและวัตถุประสงค์

            ๒.  ทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ  ในการจัดกระบวนและวางแผนงานต่าง ๆ ของ

       คณะกรรมการนักเรียน

  ๓.  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนในการสร้างเสริมพัฒนาและ   

       แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

            ๔.  เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าสถานศึกษาและปฏิบัติตามหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษาเสนอแนะและ

                 มอบหมาย

   

   

   

   

   

   

   

  คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

            ๑.  เด็กหญิงอรัญญา  บุตรแดง              หัวหน้าฝ่าย

            ๒.  เด็กหญิงวชิราพร  พวงพอก              รองหัวหน้าฝ่าย

            ๓.  เด็กหญิงหยกทิพย์  ยิ้มพัด                กรรมการ

            ๔.  เด็กหญิงจิราภรณ์   ชอบงูเหลือม        กรรมการ

            ๕.  เด็กหญิงเกวลิน   แข็งแรง                กรรมการ

            ๖.  เด็กชายณรงค์ศักดิ์   โนนสังข์            กรรมการ

            ๗.  เด็กชายสงกรานต์   วิสัย                 กรรมการ

            ๘.  เด็กชายธีรภัทร   ไชยเชษฐ               กรรมการ

            ๙.  เด็กชายกิตติพงษ์    ห่วงเพชร            กรรมการ

            ๑๐. เด็กชายธนเทพ   จันทร์ดวง             กรรมการ

            ๑๑. เด็กชายทีมธวัช  ปักปิ่น                 กรรมการ

  มีหน้าที่           ๑.  จัดทำแผนงาน  วางโครงการ  รับผิดชอบงานและกิจกรรมทั่วไปของคณะกรรมการนักเรียนโดย

       ความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา  และจากหัวหน้าสถานศึกษา

                     ๒.  รับผิดชอบและจัดกิจกรรมทางการศึกษา  วิชาการ  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

                     ๓.  จัดสถานที่ประชุมคณะกรรมการนักเรียน  จัดฉากเวที  หรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งเก็บรักษา

       และจัดส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยืมมาให้เสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง

                     ๔.  จัดกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนตอนเช้า  ตอนเที่ยงและหลังเลิกเรียน   รับผิดชอบงานที่

       ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนักเรียน  คณะครูที่ปรึกษาหรือจากหัวหน้าสถานศึกษา

   

  คณะครูที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน

            ๑.  นายประยุทธ   สารภาพ       ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      ประธานกรรมการ

            ๒.  นายกนกศักดิ์  ดวงมาลา       ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      กรรมการ

            ๓.  สิบเอกประภาส  เสียงหวาน   ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      กรรมการ

            ๔.  นายรักเกียรติ  ชาภักดี         นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ

            ๕.  นางสาวพัชรินทร์  ไชยเชษฐ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ

            ๖.  นางสาวพัชริกา  พิมพ์สมาน    นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ

            ๗.  นางณัฐชยา  อาจหาญ         ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                       กรรมการและเลขานุการ

            ๘.  นางสาวกรวรรณ  คูหา         ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านบูรพา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  มีหน้าที่           ๑.  รับผิดชอบงานกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมนักเรียน   ให้ดำเนินไปด้วย

       ความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

                     ๒.  ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ  ดูแล  ส่งเสริม  ช่วยเหลือในการจัดจัดระบบและวางแผนงานต่าง ๆ ที่

       เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด

                     ๓.  เสนอแนะความคิดเห็นต่อหัวหน้าสถานศึกษาที่เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียนและปฏิบัติตามที่

       หัวหน้าสถานศึกษาเสนอแนะและมอบหมาย

   

  คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายรักษาความสะอาด

            ๑.  เด็กหญิงณัฐธิดา   โสจิต                  หัวหน้าฝ่าย

            ๒.  เด็กหญิงอรอนงค์   เฉลิมบุญ             รองหัวหน้าฝ่าย

            ๓.  เด็กหญิงดาวิษา   ภูมินำ                  กรรมการ

            ๔.  เด็กหญิงสุจิตรา   จันทราภรณ์           กรรมการ

            ๕.  เด็กชายกำพล    โสสา                   กรรมการ

            ๖.  เด็กชายอภิชัย   สัตตะนันท์              กรรมการ

            ๗.  เด็กชายฉัตรชัย   กรรณลักษณ์          กรรมการ

            ๘.  เด็กชายประสิทธิ์   ขันชัย                กรรมการ

            ๙.  เด็กชายสุรพล   ตู้สิมมา                  กรรมการ

            ๑๐.  เด็กชายจรัญชน  สืบสัตย์              กรรมการ

            ๑๑.  เด็กชายณัฐพรรณ  ขันชัย               กรรมการ

  มีหน้าที่           ๑.   ช่วยเหลือคณะครูในการสอดส่องให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน  บริเวณโรงเรียนที่ได้รับ

        มอบหมาย  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ

                     ๒.   ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ให้มีการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนทำความสะอาด

        ห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับมอบหมาย

                     ๓.   ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการจัดหาอุปกรณ์ในการทำความสะอาด  ให้เพียงพอกับความ

                      ต้องการและควบคุมดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน

                     ๔.  ควบคุมการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งตรวจตราและให้

       คะแนนความสะอาดด้วยความยุติธรรม  รวมคะแนนในแต่ละวัน  มอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์

       ประกาศผลหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวันทำการ

   

  คณะครูที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความสะอาด

            ๑.  นางจิตรกานต์   จันทร์ปุ่ม      ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                                ประธานกรรมการ

            ๒.  นางปิยะนุช    อนุพันธ์         ครู  โรงเรียนบ้านบูรพ                                  กรรมการ

            ๓.  นางขวัญใจ  บุญมาศิริ                    ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                                กรรมการ

            ๔.  นางพัณณิตา  คำไหล           ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                                กรรมการ

            ๕.  นายสมคิด  ทองทวี             ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                                กรรมการ

            ๖.  นายประจวบ  ไชยเชษฐ        นักการฯ โรงเรียนบ้านบูรพา                           กรรมการ

  มีหน้าที่ ๑.   รับผิดชอบงานคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายรักษาความสะอาด  ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

  ๒.  ควบคุมดูแลส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  จัดระบบและวางแผนการทำความสะอาดห้องเรียน

       และบริเวณโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายอันที่จะเกิดผลดีแก่ทางโรงเรียน

            ๓.  เสนอแนะความคิดเห็นต่อหัวหน้าสถานศึกษาและปฏิบัติตามที่หัวหน้าสถานศึกษาเสนอแนะและ

                 มอบหมาย

   

  คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

            ๑.  เด็กหญิงวชิราพร  พวงพอก              หัวหน้าฝ่าย

            ๒.  เด็กหญิงวิมลรัตน์   ผูกพัน                รองหัวหน้าฝ่าย

            ๓.  เด็กหญิงอาภัสรา  บัวจูม                 กรรมการ

            ๔.  เด็กหญิงกรรณิการ์  เชิญชม              กรรมการ

            ๕.  เด็กหญิงอรัญญา   บุตรแดง              กรรมการ

            ๖.  เด็กหญิงปภาวดี   สิมณี                  กรรมการ

            ๗.  เด็กหญิงอมรรัตน์  รองสุพรรณ           กรรมการ

            ๘.  เด็กหญิงธาริณี   สิมณี           กรรมการ

            ๙.  เด็กหญิงมติกา  เชิญชม                   กรรมการ

            ๑๐.  เด็กหญิงขนิษฐา  แสงแก้ว              กรรมการ

            ๑๑.  เด็กหญิงวัลลภา  เจริญสุข              กรรมการ

            ๑๒.  เด็กหญิงอิงอร  มั่นคง                   กรรมการ

   

   

  มีหน้าที่ ๑.  เป็นโฆษกหรือผู้ประกาศประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการนักเรียนและโรงเรียน  โดยความเห็นชอบ

       ของคณะครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษา

            ๒.  ทำหน้าที่ประกาศข่าว  เหตุการณ์  วันสำคัญ  สารคดี  สาระน่ารู้  เล่านิทาน  เรื่องที่มีคติเป็นประโยชน์

       ต่อสมาชิกคณะกรรมการนักเรียน   นักเรียน  และต่อส่วนรวม

            ๓.  มีหน้าที่ช่วยคณะครูติดตั้งเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งให้สัญญาณกริ่งตามเวลาที่กำหนด

            ๔.  ควบคุมดูแล  อำนวยความสะดวกในการใช้เสียง  แสง  อย่างใกล้ชิด   ให้อยู่ในความเป็นระเบียบ

       เรียบร้อยและปลอดภัย

            ๕.  ทำหน้าที่เทียบเวลา   และเปิดข่าวจากวิทยุกระจายเสียง  หรือประกาศสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกวันเว้น

       วันหยุดราชการ   ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา

            ๖.  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการนักเรียน   คณะครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้า

       สถานศึกษา

   

  คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

            ๑.  นายยอด   โถทอง                        พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านบูรพา       ประธานกรรมการ

            ๒.  นางสาวสุทธิวรรณ  อภินันท์             ครู โรงเรียนบ้านบูรพา                       กรรมการ

  ๓.  นางพัชรีวรรณ  พิมพ์ขาว                 พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านบูรพา       กรรมการ

            ๔.  นางสาวเดือนชนก  สิมสิงห์               ครู โรงเรียนบ้านบูรพา                       กรรมการ

            ๕.  นางพิมพ์พิกุณฑ์  พิทักษ์ไหมทอง        ครู โรงเรียนบ้านบูรพา                       กรรมการ

  ๖.  นางสาวมลิวัลย์  แผลงฤทธิ์               พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านบูรพา       กรรมการ

  มีหน้าที่ ๑.  รับผิดชอบงานคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องบรรลุ

       ตามวัตถุประสงค์  อันที่จะเป็นผลดีแก่ทางโรงเรียน

            ๒.  ให้คำปรึกษา  ควบคุม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือในการจัดระบบและวางแผนงานด้านการ

       ประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนและชุมชน

            ๓.  ควบคุม  ดูแล  อำนวยความสะดวกในการใช้แสง  สี  เสียง  อย่างใกล้ชิด   ให้อยู่ในความเป็นระเบียบ

       เรียบร้อยและปลอดภัย

            ๔.  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อหัวหน้าสถานศึกษาและปฏิบัติตามที่หัวหน้า

       สถานศึกษาเสนอแนะและมอบหมาย

   

  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

            ๑.  เด็กชายวีระยุทธ  พิมพ์สมาน                      หัวหน้าฝ่าย

            ๒.  เด็กชายเอกพงศ์  รองสุพรรณ                     รองหัวหน้าฝ่าย

            ๓.  เด็กชายสุรชาติ  พิมพ์สมาน                       กรรมการ

            ๔.  เด็กชายวิจิตร  คำจริง                              กรรมการ

            ๕.  เด็กชายนรินทร์  โคกจันทร์                       กรรมการ

            ๖.  เด็กชายสุรพล  ตู้สิมมา                            กรรมการ

            ๗.  เด็กชายมงคล  พิกุลแก้ว                           กรรมการ

            ๘.  เด็กชายภัทรชรพงศ์  พิมพ์สมาน                  กรรมการ

            ๙.  เด็กชายจิรภาส  สายตา                           กรรมการ

            ๑๐.  เด็กชายสมพร   วิสัย                             กรรมการ

   

  มีหน้าที่ ๑.  รักษากฎ  ระเบียบของโรงเรียนและของคณะกรรมการนักเรียน  ให้นักเรียนปฏิบัติตาม

            ๒.  พิจารณาปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องในการกระทำผิดระเบียบวินัยของนักเรียน

            ๓.  ควบคุม  ดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของ

       นักเรียน

            ๔.  พิจารณาลงโทษผู้ที่กระทำความผิดระเบียบวินัย  ตามที่เห็นสมควร  โดยความเห็นชอบของคณะครูที่

       ปรึกษาหรือความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา

   

  คณะครูที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง

            ๑.  นายประยุทธ  สารภาพ        ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      ประธานกรรมการ

            ๒.  นายกนกศักดิ์  ดวงมาลา       ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      กรรมการ

            ๓.  นายสมคิด   ทองทวี            ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      กรรมการ

            ๔.  นางสาวสุทธิวรรณ  อภินันท์   ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      กรรมการ

            ๔.  นางปิยะนุช   อนุพันธ์                   ครู  โรงเรียนบ้านบูรพา                      กรรมการ

  มีหน้าที่ ๑. รับผิดชอบงานของคณะกรรมการฝ่ายตุลาการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามวัตถุประสงค์

            ๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ  ควบคุม  ดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือในการจัดระบบและวางแผนงาน

      ของคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายตุลาการ  เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมอันพึง

      ประสงค์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรียน

            ๓.  เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายตุลาการและ

       ปฏิบัติตามที่หัวหน้าสถานศึกษาเสนอแนะและมอบหมาย

   

            ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเต็มความสามารถ   เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางโรงเรียน  และชุมชนต่อไป   หากมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ปรึกษาหัวหน้าสถานศึกษา

   

            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

   

                     สั่ง  ณ  วันที่  ๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

   

   

   

                                                                          

                                                                                      (นายชวิศ   จิตดี)

                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ โทรศัพท์: 0817905223 อีเมล์: Ducky_0111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]