• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ (MISSION)

  1. การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักความสะอาด

  3. ส่งเสริมและนำภูมิปัญญาไทยด้านงานสานมาพัฒนานักเรียนเพื่อเตรียมงานอาชีพในอนาคต ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการทำงาน

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การบริหารและการจัดการเรียนการสอน

  5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

           

            เป้าหมาย

            1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ  ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง  และได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย  2   ปี  ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

            2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

            3.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักความสะอาด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักการทำงาน มีงานอาชีพรองรับเมื่อจบการศึกษา และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมชุมชน องค์กรในชุมชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

            อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

              “ รักสะอาด”

   

            เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                 “รักงานสาน”

   

   

   

   

  3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   

            โรงเรียนบ้านบูรพาเน้นบริหารจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ(Customer)และผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา(Stakeholder)    มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามประเด็นกลยุทธ์ โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนทิศทางการบริหาร จัดการศึกษา กำหนดโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนบ้านบูรพาเพื่อกำกับดูแลตนเองอย่างเป็นระบบ เป็นระบบใหญ่ (Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system) แต่ละระบบ มีระบบย่อย(Sub-System) กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน ประกอบด้วย หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานบุคลากร และหัวหน้างานแผนและงบประมาณ หัวหน้างานและบุคลากรในแต่ละงาน บริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคล กำหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบการบริหารงานการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) 18 โรงเรียนร่วมพัฒนา  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางในการพัฒนาความเข้มแข็งให้สถานศึกษา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางในการพัฒนาองค์กร โรงเรียนบ้านบูรพาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ภายใต้พันธกิจและกลยุทธ์

   

  4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   

  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

            กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

            กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักการบริการแบบมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ โทรศัพท์: 0817905223 อีเมล์: Ducky_0111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]