• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISSION)

              “สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจความสะอาด มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์ภูมิปัญญา เห็นคุณค่างานอาชีพ บนพื้นฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”


    ปรัชญาโรงเรียน           “เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชึวิต”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ โทรศัพท์: 0817905223 อีเมล์: Ducky_0111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]