โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว

            โรงเรียนบ้าน สำโรงน้อยหนองบัว ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล 2 (วัดบ้านสำโรงน้อย) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยหลวงราษฏร์วีรณหกิจ เป็นนายอำเภอ ได้แต่งตั้งให้นายประเวศ อาจสาลี เป็นครูใหญ่ อาศัยวัดบ้านสำโรงน้อย เป็นที่เรียน ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2480 นายประเวศ อาจสาลี ย้ายออกไป นายอำเภอแต่งตั้งให้นายด่อน  เจตินัย มาเป็นครูใหญ่แทน ขณะนั้นมีครู 3 คน นายด่อน เจตินัย ย้ายออกไป  ได้แต่งตั้งให้นายพรม สนธิการ์ เป็นครูใหญ่แทน พ.ศ.2483 นายพรม สนธิการ์  ย้าย ให้นายจันทร์ หาญชนะมาเป็นครูใหญ่แทน

                 ปีพ.ศ. 2486  แต่งตั้งนายสาลี  ศิริเรือง มาเป็นครูใหญ่ ขณะนั้นมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ศาลาวัดแคบไม่สะดวกต่อการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงได้จัดหาที่ดินเพื่อจะทำการปลูกสร้างอาคารเรียน และได้เนื้อที่ 15 ไร่ 7 ตารางวา อยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟหนองแคน

                  ปี  พ.ศ. 2488  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้สร้างเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร เมื่อสร้างเสร็จก็รวมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกับโรงเรียนบ้านหนองห้างเข้าด้วยกัน  แต่งตั้งให้นายนาค หลาวทอง  มาเป็นครูใหญ่ และย้ายนายสาลี ศิริเรือง  ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งชั่วคราว บังเอิญประสบวาตภัยโรงเรียนพังเสียหายมาก นายนาค  หลาวทอง ได้รวบรวมวัสดุไปทำการก่อสร้างใหม่ในที่ดินของบ้านหนองห้าง ทำให้นักเรียนจากบ้านหนองห้างที่มาเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกลับเข้าไปเรียนที่บ้านหนองห้างคืน และนักเรียนบ้านสำโรงน้อยก็กลับเข้าไปเรียนที่วัดบ้านสำโรงน้อยอีก  และนายสาลี 

  ศิริเรือง ได้ย้ายกลับมาเป็นครูใหญ่

                 ปีพ.ศ. 2504  นายอำเภอได้จัดกฐินมาทำการทอดให้โดยมีวัตถุประสงค์สมทบทุนสร้างโรงเรียนเอกเทศ ถาวร มีทุน 4,300 บาท นายอำนวย  อุเทศ   ศึกษาธิการอำเภอได้จัดหาวัสดุมาให้ คือสังกะสี  จำนวน  30  แผ่น

                 ปี  พ.ศ. 2505  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายแก้ว เทียบคุณ มาเป็นครูใหญ่ จึงได้หาทุนสมทบกับทุนเดิมเป็นเงิน 30,000 บาท เศษ โดยให้เป็นวัสดุเช่นเดียวกัน ชาวบ้านได้สมทบแรงงานและทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2506  และรวบรวมเงินจากสภาตำบล  คณะครูในกลุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร์สมทบ การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จต่อมาได้รับงบประมาณ จึงจัดทำส่วนที่ขาดเหลือจนเสร็จเรียบร้อย มีนักเรียนหมู่บ้านต่างๆ  เข้าเรียนเพิ่มขึ้น

             ปี  พ.ศ. 2514  นายแก้ว  เทียบคุณ   ได้ลาออกจากราชการ   ได้มอบหมายงานให้  นายหวัน สองบุญ รักษาการในตำแหน่ง  ครูใหญ่  วันที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2514  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพิมพา ไชยสนาม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

             ปี พ.ศ.2516  ได้รับงบประมาณมาทำการลาดพื้นซีเมนต์และกั้นฝาห้องส่วนล่าง

             ปี พ.ศ. 2519   ได้รับงบประมาณมาต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้อง จำนวน 30,000 บาท

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2520 ทางราชการได้ย้ายนายพิมพาไชยสนาม ไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอำเภอห้วยทับทัน และทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเตียง ไตรพิพัฒน์ มารักษาการแทนครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม  2520 

             วันที่  5  มกราคม  2520 ได้จัดสร้างห้องน้ำห้องส้วม เป็นเงิน 300   บาท และชาวบ้านหมูที่ 6

  ได้มอบบ่อบาดาลเป็นเงิน 4,000  บาท พร้อมปลูกป่าจำนวน  200  ต้นในวันที่ 1  ตุลาคม  2520

             วันที่  6  กุมภาพันธ์  2521  ได้ซื้อตู้เก็บเอกสารราคา  950  บาท

             วันที่  10  กุมภาพันธ์  2521  ทางอำเภอมอบเก้าอี้ให้  18  ชุด

             วันที่  17  มีนาคม  2521  ชาวบ้านมาร่วมขุดลอกสระน้ำ และจัดจ้างเพิ่มเติมเป็นเงิน 

  600 บาท  และซื้อเก้าอี้  10 ตัว  เป็นเงิน  650  บาท

             ปีการศึกษา  2521  โรงเรียนได้เปิดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

             วันที่ 24  ตุลาคม  2521 ครูและคณะกรรมการศึกษาได้มอบโต๊ะให้โรงเรียนเป็นเงิน 

  900  บาท  คณะกฐินได้มอบโต๊ะครู  1  ตัว  ราคา  750  บาท

             ปีงบประมาณ  2521  ได้รับจัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน ศก. 03  จำนวน  1  หลัง

  3 ห้องเรียน  ราคา  240,000  บาท  สร้างเสร็จวันที่  22  มีนาคม  2522

             วันที่  10  กันยายน  2523  ทางราชการ ย้ายนายพิมพา  ไชยสนาม มาเป็นครูใหญ่

             ปีงบประมาณ  2524     ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   ศก. 04  จำนวน 1  หลัง

  3 ห้องเรียน ราคา  240, 000  บาท      

             ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  ราคา  90,000 บาท

             ปี  พ.ศ. 2526  เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก

                ปีงบประมาณ  2528  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  1  หลัง  ราคา  15,000  บาท

  โรงเรียนขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่  ศก. 633  สค.1  หมายเลข 128/2489

             ปีงบประมาณ  2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26  จำนวน

  3 ห้องเรียน  ราคา  600,000  บาท

             ปี พ.ศ. 2531      สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ย้ายและแต่งตั้งนายพิมพา

  ไชยสนามไปดำรงตำแหน่งตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู และได้ย้ายและแต่งตั้งนายทัน  เทียบคุณ ตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจังเอิญ สปอ. ห้วยทับทัน มาดำรงตำแหน่งตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม 2531

             ปีงบประมาณ  2531 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33  จำนวน  1  ชุด (3) ถังราคา  36,000 บาท

             ปีงบประมาณ  2533  สปจ. ศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรสร้างส้วม แบบ สปช. 602/26  จำนวน 1  หลัง  8  ห้อง  ราคา  100,000  บาท  ตรวจรับเมื่อวันที่ 6  มิถุนายน  2533

             ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  กศ.พช.

             ปี พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการขุดสระน้ำแบบกรมประมง ขนาดพื้นที่ 2  ไร่

             ปีงบประมาณ  2537  นายทัน  เทียบคุณ  ตำแหน่ง  ครูใหญ่ได้ป่วยอาการทรุดลงตามลำดับ และได้ลาป่วย เป็นเวลานาน ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายโอภาส  มีศรี รักษาการในตำแหน่งตำแหน่ง  ครูใหญ่  จนวันที่  10  ตุลาคม  2537  สปจ. ศรีสะเกษ ได้ย้ายและแต่งตั้งนายอำนวย  หงษาล้วน ผู้ช่วยตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสงยาง  สปอ. ราษีไศล  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยแทนนายโอภาส มีศรี วันที่  1  พฤษภาคม  2537  นายทัน  เทียบคุณ  ถึงแก่กรรม

             ในปีการศึกษา   2538   สปจ. ศรีสะเกษ  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิมว่า  โรงเรียน

  บ้านสำโรงน้อย  เป็นโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว

             วันที่  13  กรกฎาคม  2538  สปจ. ศรีสะเกษได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสำราญ  เติมสุข ตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู มาดำรงตำแหน่งตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวแต่เนื่องอยู่ในระหว่างการลาอุปสมบท จึงมารับหน้าที่ ในวันที่  30  ตุลาคม  2538 จนถึงปัจจุบัน

             ปีการศึกษา  2539  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และปีที่ 2  ปีงบประมาณ  2540  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับการปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาFรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวในปัจจุบัน

             ปีการศึกษา  2540 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้น  ( ม. 1 มีนักเรียน

  17 คน)  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

             -  คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้าง ประตูโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กรั้วโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 50  ช่อง,ถังประปาสูง 8 เมตร และระบบประปาโรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง  กลองพาเหรด 1 ชุด

             ปีการศึกษา  2541  คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน  ศก. 04 ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมแบบ ศก. 32. ซึ่งชำรุดให้ใช้งานได้ ปรับปรุงถนนและบริเวณโรงเรียน ถมถนนหน้าอาคารเรียน,ถมดินบริเวณหน้าห้องส้วม

               ปีการศึกษา  2541  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 , ประถมศึกษาปีที่  1- 6  และมัธยมศึกษาปีที่  1 – 2

                 ปีการศึกษา   2542   เปิดทำการเรียนชั้นอนุบาล  1 – 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  - 6   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสราวุฒิ งามเลิศ

 • นายกิตติชัย จันทร์แจ้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,905
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-641607,089- อีเมล์: noiandon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติชัย จันทร์แจ้ง โทรศัพท์: 0862494488 อีเมล์: noiandon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]