โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   

  1.             จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและหลากหลาย

  2.             จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.             จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมคุณลักษณ์อันพึงประสงค์

  4.             พัฒนาวิชาชีพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

  5.             จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัย

  6.             ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆภูมิปัญญาท้องถิ่น

  7.             จัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

  8.             จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  9.             ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการศึกษา

  10.       พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

                  เป้าประสงค์

  1.    นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.    นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

  3.    นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้

  4.    นักเรียนได้รับความรู้และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ

  5.    โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น น่าอยู่  น่าเรียน และปลอดภัย

  6.    นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนวลละออ ตายูเคน

 • นางประนอม ทุนมากสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,653
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-641607,089- อีเมล์: noiandon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติชัย จันทร์แจ้ง โทรศัพท์: 0862494488 อีเมล์: noiandon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]