ประวัติโรงเรียนบ้านโทะ

 

โรงเรียนบ้านโทะตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ.2503 โดยความร่วมมือของนายอำเภออุทุมพรพิสัยและชาวบ้าน ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบศาลาประชาคม โดยสร้างในบริเวณวัด มีพื้นที่  5  ไร่เศษ ให้ชื่อว่า”โรงเรียนบ้านเมืองน้อยสาขาบ้านโทะ” มีนักเรียนครั้งแรก  100  คน  มีนายพันธ์  เรืองศรี เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ  ดังนี้

 • พ.ศ.2504      ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านโทะ มีนักเรียน  130  คน และได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงิน  2,000  บาท
 • พ.ศ.2506      ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ
 • พ.ศ.2507      สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
 • พ.ศ.2508     นำนักเรียนเข้าอาคารเรียนหลังใหม่  15  พฤศจิกายน  2508
 • พ.ศ.2516     นายพันธ์  เรืองศรีเกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิจิตร  อยู่ภักดีมาเป็นครูใหญ่แทน
 • พ.ศ.2517     นายวิจิตร อยู่ภักดี  ได้ไปศึกษาต่อ  โดยทางราชการได้มอบหมายให้    นายพงษ์ศักดิ์  แซ่จึง มารักษาการแทน
 • พ.ศ.2518     ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญเลิศ  บุญยิ่ง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ.2519     สภาพตำบลเมืองได้มอบเงินให้ 6,000  บาทเพื่อต่อเติมอาคารเรียน
 • พ.ศ.2519     นายบุญเลิศ  บุญยิ่ง  ได้ลาศึกษาต่อและมีผู้รักษาการ  คือ

                        1)    นางสุวรรณา  ทองสิงห์

                        2)    นายประเสริฐ   แก้วฤทธิ์

                        3)    นายสรรเพ็ชร   บุญยอ

 • พ.ศ.2521      นายบุญเลิศ  บุญยิ่ง  ได้กลับมาดำรงตำแหน่งเดิม
 • พ.ศ.2522     ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ศก.03  จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และสภาตำบลเมืองหลวงได้มอบที่ดินซึ่งเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ให้จำนวน 26 ไร่ 2 งาน ให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและให้นักเรียนเข้าเรียน เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม  2522
 • พ.ศ.2523     ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ศก.03 จำนวน  3 ห้องเรียน
 • พ.ศ.2524     ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ศก.1/2
 • พ.ศ.2524     ได้รับอนุมัติให้สอนชั้นเด็กเล็ก
 • พ.ศ.2526     ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.106/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่งใช้งบประมาณ  40,000  บาท
 • พ.ศ.2527     ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าเป็นเงิน  18,000  บาท
 • พ.ศ.2528     นายบุญเลิศ  บุญยิ่ง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านห้วยทับทัน  และนายประเสริฐ  แก้วฤทธิ์ รักษาการแทน
 • พ.ศ.2529     นายคำรณ   ล้อมในเมือง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และย้ายเมื่อเดือน เมษายน  2530 ให้นายประเสริฐ  แก้วฤทธิ์  รักษาการแทน
 • พ.ศ.2531     นายนิคม  คำนันท์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30  กันยายน  2532
 • พ.ศ.2533     ทางราชการแต่งตั้งนายวิบูลย์  บุตรแสน มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ตามหนังสือที่ ศธ 1146.11/1  ลงวันที่  1  มกราคม  2533 และในปีนี้เองได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.106/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  50,000  บาท
 • พ.ศ.2535     กรรมการปกครองได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30  จำนวน  2  ชุด  ในภาวะต้านภัยแล้ง
 • พ.ศ.2536     ได้รับงบประมาณจาก สปช สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน  1  ชุด เป็นเงิน 70,000  บาท
 • พ.ศ.2536     ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอนุบาล
 • พ.ศ.2537     ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอนุบาล  2 และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก
 • พ.ศ.2538      โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชน (I.C.S) จากประเทศเนเธอร์แลนด์  แคนาดา ได้จัดสร้าง

1)    ประปาโรงเรียน           เป็นเงิน 102,380   บาท

2)    บ่อน้ำดื่ม                       เป็นเงิน     37,350   บาท

3)    แปลงเกษตร                 เป็นเงิน     16,480   บาท

4)    สนามเด็กเล่น               เป็นเงิน   18,849   บาท

5)    โครงการโค-กระบือ   เป็นเงิน     32,000   บาท

 • พ.ศ.2539     ได้รับงบประมาณจากองค์กรสงเคราะห์เด็กและชุมชน (I.C.S) ได้จัดสร้าง

1)  สร้างฉางข้าว                        เป็นเงิน     74,590   บาท

2)  ซื้อแบบเรียนนักเรียน         เป็นเงิน     47,000   บาท

3)  จัดซื้อโค-กระบือ                 เป็นเงิน     60,000   บาท

 • นายวิบูลย์  บุตรแสน  ได้เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวย   

การโรงเรียน ระดับ  8 ตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ ข้อ 3.4

 • พ.ศ.2540     ได้รับงบประมาณจากจากองค์กรสงเคราะห์เด็กและชุมชน (I.C.S)  ได้จัดสร้าง

1)    ฉางข้าว                  เป็นเงิน     33,188   บาท

2)    เลี้ยงปลา                เป็นเงิน     13,548   บาท

3)    แบบเรียน              เป็นเงิน     45,412   บาท

4)    โอ่งน้ำ                   เป็นเงิน     49,000   บาท

5)    โค- กระบือ           เป็นเงิน     44,000   บาท

-      พ.ศ.2541     ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง        4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 1,830,000 บาท

 • พ.ศ.2542     ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง      4 ห้องเรียน และปรับปรุงสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1
 • พ.ศ.2543      ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากงบมิยาซาวา สร้างส้วมแบบ สปช 601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง ใช้เงินงบประมาณ  101,000  บาท
 • พ.ศ.2544      โรงเรียนได้จัดหาทุนสร้างรั้วด้านหน้าของโรงเรียนในวาระครบ  40  ปีของโรงเรียนได้เงิน 150,000  บาท
 • พ.ศ.2544     คุณบุญเลิศ-คุณทองใส  มโนไพร  ได้บริจาคเงินสร้างป้ายโรงเรียนเป็นเงิน  30,000  บาท
 • โรงเรียนได้ปรับปรุงถนนใหม่เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาเพื่อรองรับสนาม  400  เมตร
 • ได้สร้างเสาธงใหม่ เพื่อให้อยู่ด้านหน้าอาคารหลังใหม่
 • การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • พ.ศ.2551      ได้งบประมาณจากทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน 2551 เพื่อทาสีรั้วโรงเรียนและอาคารเรียน

 

เขตบริการของโรงเรียน

 

        โรงเรียนบ้านโทะ มีพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน  ประกอบด้วย  ดังนี้

                1)    บ้านโทะ                หมู่ที่ 8       ตำบลเมืองหลวง

                2)    บ้านห้วยยาง         หมู่ที่ 13     ตำบลเมืองหลวง

                3)    บ้านหนองเมย     หมู่ที่ 9       ตำบลเมืองหลวง

                4)    บ้านตาชี                หมู่ที่ 13     ตำบลเมืองหลวง

                5)    บ้านขวาว              หมู่ที่ 7       ตำบลเมืองหลวง

                สำหรับเขตบริการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาดังนี้

                1)    โรงเรียนบ้านโทะ

                2)    โรงเรียนบ้านหนองสะหมอน

                3)    โรงเรียนบ้านนานวลหนองแคน

                4)    โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโทะ

นางสุพิชฌาย์ เชื้อทอง
นางฐิติรัตน์ ดวงแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

989
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660298 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิตติยา ลาภูตะมะ โทรศัพท์: 045660298 อีเมล์: chanapon_51@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]