โรงเรียนบ้านนาตราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านนาตราว

 

ประวัติของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านนาตราว  เดิมชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์บ้านนาตราว ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๔ โดย ร้อยตำรวจโทมานิตย์  นิสยนต์  ผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดน เปิดทำการเรียนการสอนวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕  พลสมัครนิพนธ์  ล้อมวงศ์ เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.๒๕๑๐ กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด  ๒ ห้องเรียน ปลูกสร้างบ้านพักครูและอาคารเรือนพยาบาล

          พ.ศ.๒๕๑๕ โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

          พ.ศ.๒๕๑๗ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ศก.๐๔ ขนาด ๓ ห้องเรียน

          ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เผาบ้านพักครู ๒ หลัง และอาคารเรือนพยาบาล ทางราชการได้สร้างบ้านพักครู ๒ หลังตามแบบ ศก.๑๓

          ๑๗ มกราคม ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคาม ทางราชการส่งครูไปช่วยราชการโรงเรียนอื่น

          ๑ ตุลาคม  ๒๕๒๓ โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ ศก.๒๓ งบประมาณ

๑๐๔,๕๐๐ บาท และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน ศก.๐๔ งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท  และเปิดทำการเรียนการสอนขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕

          พ.ศ.๒๕๒๖ ขยายชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          พ.ศ.๒๕๒๗ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  ๓ ห้องเรียน งบประมาณ  ๕๙๕,๕๐๐ บาท และสร้างส้วมแบบ  สปช.๖๐๑ จำนวน  ๔ ที่ งบประมาณ  ๔๓,๗๕๐  บาท

          พ.ศ.๒๕๒๘  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ศก.๐๔ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๒๙  สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ จำนวน  ๑ ชุด สร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๒/๒๘ จำนวน  ๔  หลัง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๓๐  สร้างเรือนเพาะชำ  จำนวน  ๑  หลัง

          พ.ศ.๒๕๓๑ สร้างแท่นพระพุทธรูป  ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู กอ.รมน.ศก. ร่วมกันทำรั้วลวดหนามล้อมรอบบริเวณโรงเรียน ใช้เสาไม้ จำนวน ๑,๓๕๐  ต้น

          พ.ศ.๒๕๓๒ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช.๑๐๕/๒๖ จำนวน  ๓  ห้องเรียน จัดทำเสาธงพร้อมฐาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาทจากการบริจาค สร้างเรือนสหกรณ์ ๑ หลัง สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ โดยกองกำลังสุรนารี  สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑  หลัง

          พ.ศ.๒๕๓๗ เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

     พ.ศ.๒๕๓๘ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน งบประมาณ  ๑,๔๒๗,๐๐๐ บาท และสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ พ.๓ จำนวน ๑ สนาม งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐  บาท และขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

          พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

          ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ นายวิเศษ  สาลี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปีการศึกษา ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำชีวิต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์

          ปีการศึกษา ๒๕๔๔-๒๕๔๕ นำคณะครูเข้ารับการปฏิบัติธรรมตามโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษเขต ๓ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่

          ปีการศึกษา ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ ได้บริหารจัดการโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

          ปีการศึกษา ๒๕๔๖ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔

          ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับการอนุมัติการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายวิเศษ  สาลี อาจารย์ใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าดู

น่าอยู่ น่าเรียน จัดทำสวนหย่อม ทำรั้วคอนกรีต ป้ายโรงเรียน ถนนโครงการถนนไร้ฝุ่น

          พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าทำการประเมินรอบแรก

          พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อสร้างห้องสมุดเอกเทศ โดยได้รับงบประมาณบริจาคจาก บริษัทชิโนไท-เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ( มหาชน ) ให้การบริจาค งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท

          ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้เชิญชวนคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ  นำงบประมาณที่เหลือจาการหักค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเอกเทศ  จำนวน ๑  หลัง

          พ.ศ.๒๕๕๐ ร่วมโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ปฐมวัยอำเภอภูสิงห์

          พ.ศ.  ๒๕๕๐  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน  )  รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ในการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษารอบที่สอง ๑๗ – ๑๙  มกราคม ๒๕๕๐ ผลการประเมิน สมศ.รับรองมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๕๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับชาติ

          พ.ศ.  ๒๕๕๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์กีฬาระดับตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ : SP๒

          พ.ศ.  ๒๕๕๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  พิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์ดนตรีประจำตำบลดงรัก  ตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่  ๒  : SP ๒

          ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยวิบัติอันเนื่องจากอุทกภัย สร้างบ้านพักครู

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคอีสานกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          ปี ๒๕๕๕ เป็นโรงเรียนที่ตั้งศูนย์อาเซี่ยน (ASEAN Learning School ) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ อันดับที่ ๕ กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์

( Science   Show ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์เด็กพิเศษเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิเศษ สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาตราว

นางปิยะนันท์ พูดเพราะ
นางสาวอัมพร พร้อมสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,458
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาตราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660132 อีเมล์: bannatrao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิเศษ สาลี โทรศัพท์: 0839648821 อีเมล์: wiset-1959@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]