โรงเรียนบ้านเสียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านเสียว

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

     โรงเรียนบ้านเสียว เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลเสียว  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง   ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2466 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  เมื่อ  พ.ศ.  2470  ได้ซ่อมแซมศาลาวัดและได้ย้ายไปเรียนที่วัดบ้านสามขาชั่วคราวและกลับมาเรียนที่เดิมเมื่อพ.ศ.  2472  ในปีพ.ศ.  2485  ทางราชการได้ใช้งบประมาณ  10,000บาท  จัดซื้อเสา  ตะปู  เลื่อยไม้  ที่ดิน  พร้อมสิ่งอื่นๆ  โรงเรียนได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านในเขตบริการตำบลเสียวโดยมีครูใหญ่คือ  นายประเสริฐ  ดาวเรือง  เป็นผู้นำในการก่อสร้าง  และสร้างได้เพียง  ปูพื้น  มุงหลังคา  กั้นฝาด้วยใบตองพลวง  เริ่มใช้อาคารนี้เมื่อวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2487
     ในปีงบประมาณ  2497  ทางราชการได้ใช้งบประมาณ  4,500บาท เป็นค่าซ่อมแซมต่อเติม กั้นฝากระดานด้วยไม้  ทำประตูหน้าต่าง  และคณะครูได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
     ในพ.ศ.  2501  ทางราชการได้จัดงบประมาณซื้อสังกะสีมุงหลังคา  26  หาบ  คณะครูในกลุ่มโรงเรียนได้บริจาคเงินซื้อเพิ่มอีก  5  หาบรวมได้สังกะสี  31  หาบ  มุงหลังคาเสร็จเมื่อพ.ศ.  2509  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ  25,000  บาท  เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโดยการประมูลราคา  และได้ดัดแปลงหลังคา  ปูพื้นด้วยไม้  เสร็จเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ.  2509  ระหว่างก่อสร้างได้ย้ายไปเรียนที่วัดบ้านเสียวเป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่ปี  2506-2513  โรงเรียนได้จัดทำโครงการปลูกพืชหมุนเวียน คือ  ปลูกบวบ  ถั่วลิสง  ปอแก้ว  ขายเพื่อหารายได้    แล้วนำรายได้ทั้งหมดมาสร้างส้วมได้  2  ที่                   พ.ศ.  2512-2513  ได้สร้างอาคารขนาด  6 X 9 เมตร  1  หลัง  ใช้เป็นโรงอาหาร  เป็นเงิน  3,915  บาท  โดยมิได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างไร  เมื่อผุได้รื้อถอนเปลี่ยนสภาพเอ  พ.ศ.  2516  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง ตามแบบ ป 11  ขนาด  3  ห้องเรียน  โต๊ะนักเรียนชนิดเดี่ยวจำนวน  105  ชุด  โต๊ะครู  3  ชุด  กระดานดำติดฝาครบทุกห้องเรียน  จากงบประมาณที่ได้รับทังหมด  265,000  บาท  ได้รื้อแล้วสร้างตามแบบ ศก 01  ขนาด  4 ห้องเรียน  นำโดยนายณรงค์  บุรมย์ อาจารย์ใหญ่  และคณะกรรมการศึกษา  ได้จัดหาวัสดุจัดสร้างแบบ ป1ข  ขนาด  3 ห้องเรียน  พร้อมหาทุนเพิ่มเติม  จัดทำสำเร็จเมื่อ พ.ศ.  2518  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูตามแบบ ศก 11 ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นอีก  1 หลัง  ใช้งบประมาณ  38,000 บาท
     พ.ศ.  2519  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูตามแบบศก12  จำนวน  2  ห้องนอน 1  ห้องน้ำ ได้รับงบประมาณ  40,000  บาท  และในพ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณ 180,000  บาท  สร้างอาคารเพิ่มเติมอีก  1หลัง  ตามแบบ ศก 01  ขนาด 3ห้องเรียนพ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานจำนวน  90,000บาท  สร้างตามศก  21  ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์  และได้รับงบประมาณ20,000บาทสร้างส้วมแบบศก32จำนวน  5  ที่นั่ง  พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  100,000บาท  สร้างบ้านพักครูตามแบบ14ก  จำนวน  3  ห้องอน  มีห้องน้ำและห้องครัวอยู่ชั้นล่าง   ต่อมาได้รับงบประมาณอีกจำนวน  20,000บาทสร้างถังเก็บน้ำฝนตามโครงการIHAP  เพื่อเก็บน้ำดื่มสะอาด ในปีพ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่าง  2  ห้องเรียน  เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์วิชาการกลุ่ม
     พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมจำนวน 40,000บาท  สร้างส้วมแบบสปช.  601/26 จำนวน 1หลัง  4  ที่  หลังคามุงกระเบื้องตัวอาคารซีเมนต์  และได้งบประมาณพัฒนาจังหวัดจาก สส. จำนวน 30,000บาท  ก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคาร  ศก01/1
     พ.ศ.  2531 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ 1  เรือนไม้พื้นอิฐแดงใช้เป็นเรือนเพาะชำกล้าไม้  โดยได้รับงบประมาณ  20,000บาท  และในปี  พ.ศ.  2530  ได้รับงบให้ติดตั้งไฟฟ้าจำนวน  3,800 บาท
     พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณจำนวน 20,000  บาท  สร้างเรือนเพาะชำแบบ พ1  เรือนไม้พื้นอิฐ  ใช้เพาะพันธุ์ไม้เลี้ยงกล้าไม้
     พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณจำนวน  30,000  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.  30  พิเศษ  4ถัง  เก็บน้ำฝนใช้ดื่ม
     พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณจำนวน  36,000  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 20 โดยสภาตำบลเสียวจัดสรรให้
     พ.ศ.  2541  ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน  บ้านพักครู  และเรือนเพาะชำ  ดังรายการต่อไปนี้
                             อาคารที่  1  แบบป. 1ก  จำนวน  3  ห้องเรียน
                             อาคารที่  3  แบบป. 1ข  จำนวน  3  ห้องเรียน
                             บ้านพักครูแบบศก.  12
                             เรือนเพาะชำแบบพ. 1  เรือนไม้พื้นอิฐแดง
                             เรือนเพาะชำแบบพ. 1  เรือนไม้พื้นอิฐแดง
     พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณจัดสรรให้จำนวน  233,000 บาท  เพื่อสร้างสนามบาสเกตบอล  และพ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณจัดสรรให้จำนวน  35,000  บาท  เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนตามแบบ ศก. 01  เปลี่ยนสังกะสี  และได้รับงบประมาณจำนวน  40,000  บาท  ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
     พ.ศ. 2544   ได้รับงบประมาณจำนวน  495,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบสปช. 012  ชั้นเดียว  3  ห้องเรียน
                             ในวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2544  ได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ในปีพ.ศ.  2546  โดยโรงเรียนเป็นการบริหารแบบนิติบุคคลได้รับมอบหมายงานตามระเบียบให้บริหารงานเป็นองค์คณะบุคคลและในปีพ.ศ.  2546  โรงเรียนได้ขอจำหน่ายส้วมเนื่องจากชำรุดซึ่งเกิดจากวาตภัย  จึงได้ของบประมาณก่อสร้างต่อไปและในปีพ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณจาก  ICS  จำนวน  60,000 บาท  สร้างถังน้ำปะปา
     พ.ศ.  2550  ได้รับงบประมาณจำนวน  2,189,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 แบบ  4  ห้องเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสียว

นายทองใส อุดม
นายสุนทร นิยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,038
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเสียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 098-0966960 อีเมล์: somsri2522@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสมศรี แก้วพรม โทรศัพท์: 0980966960 อีเมล์: somsri2522@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]