• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เดิมชื่อ โรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฏ์รังรักษ์” ตั้งขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2455 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) เป็นที่เรียนเปิดสอนชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  พ.ศ. 2464     ย้ายไปตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปัจจุบัน
  พ.ศ. 2481     เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษวิทยาลัย”
  พ.ศ. 2485     ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทั้งหมด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่นั้นมา
  พ.ศ. 2494     เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย”
  พ.ศ. 2502     เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  พ.ศ. 2511      โรงเรียนเข้าโครงการ คมช.รุ่นที่ 5
  พ.ศ. 2517      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในบริเวณสนามบินเก่าตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน บนเนื้อที่ 145 ไร่
  พ.ศ. 2518      ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ. รุ่นที่ 2 โดยใช้หลักสูตรมัธยมแบบประสม ซึ่งมีระบบการเรียนแบบหน่วยกิตและได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน
  พ.ศ. 2526     เริ่มรับนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  พ.ศ. 2526     ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
  พ.ศ. 2530     ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
  พ.ศ. 2537     ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่นได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับมาตรฐานเหรียญทองแดงได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น
  พ.ศ. 2539     ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น
  พ.ศ. 2540     ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกีฬาดีเด่น ได้รับการคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต ดีเด่น ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
  พ.ศ. 2541      รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 8 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา ศรีสะเกษ และเป็นที่ตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา ศรีสะเกษ
  พ.ศ. 2542     เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 1 มีจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นสมาชิก  17 โรงเรียน
  พ.ศ. 2543     รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 4 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา ศรีสะเกษ
  พ.ศ. 2543     ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลงาน ด้านจริยศึกษาดีเด่นของ กระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. 2543     ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น
  พ.ศ. 2544     ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  พ.ศ. 2545     ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา
  พ.ศ. 2546     7 ก.ค. 46  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เป็นโรงเรียนนิติบุคคล เป็นที่ตั้งของกลุ่มเมือง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเป็นสมาชิกอีก 18 โรงเรียน ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน ) ประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 1–2 กรกฎาคม 2546 จำนวน 14 มาตรฐาน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี หน่วยสมัครและสอบวัดความรู้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ของศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  พ.ศ. 2547     เป็นที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน C.E.O เมือง 1  จำนวน  19  โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จัดตั้งธนาคารความดี
  พ.ศ. 2549     จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู   โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  พ.ศ. 2550     ดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี - นาฏศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
  พ.ศ. 2551      ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าโครงการEducation Hub
  พ.ศ. 2552     ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่หนึ่งในแปดโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการยุติความรุนแรงในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในระดับ ม.1 และ ม.4
  พ.ศ. 2553     เข้าร่วมโครงการโรงเรียน World Class Standard School
  พ.ศ. 2554     จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับ ม.1 – ม.6
  พ.ศ. 2554     เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (จากการคัดเลือกของ สพฐ.)
  พ.ศ. 2555     เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับ ม.1   เป็นศูนย์ภาษาเวียดนาม
  พ.ศ. 2556     ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสีเขียว
  พ.ศ. 2557     ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-29 08:50:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • สิบเอกสุพรชัย รจนัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววิไลพร จันเทพา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเณศทิชาภา สวัสดี

 • นางสาวบุญตา โพธิ์งามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,678
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]