• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นางสาวชุติกาญจน์  พรมดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
  2. นายภิญโญ  อรบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3   รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
  3. นายคณพศ  คำมะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3   รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
  4. นายบารมี  ไชยศรีษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
  5. นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
  6. นางสาวอภิรดา สมภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1   เลขานุการ
  7. นางสาวพัชรดา คมทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ผู้ช่วยเลขานุการ
  8. นางสาวศิวพร วงศ์จอม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16 ผู้ช่วยเลขานุการ
  9. นางสาวชลธิชา แซ่อึ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14  ฝ่ายบริหารวิชาการ
  10. นางสาวศศิธร บุญสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  11. นางสาวอินทิรา  หอยจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  12. นางสาวอภิชญา  มะรีจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 งานหลักสูตรและการเรียน
  13. นายรัฐวุฒิ นาคอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 งานติดตาม ทะเบียนและประเมินผล
  14. นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรีนัครินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 งานเศรษฐกิจพอเพียงและการมีงานทำ
  15. นางสาวปนัดดา ฝ่ายชาวนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8  งานส่งเสริมการศึกษา บูรณาการ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
  16. นายสรวิชญ์ วงศ์เจริญศุภโชค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
  17. นายถิรายุทธ์ คำเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 งานกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมคุณธรรม
  18. นายธีรเดช บุญหนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 งานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
  19. นางสาวยลลดา ตุลาดิลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12  งานคุ้มครองสิทธิและความยุติธรรม
  20. นายเวชพิสิฐ ขาววิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4    งานสารวัตรนักเรียนและโรงเรียนสีขาว
  21. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุระดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8  งานภาคีเครือข่าย
  22. นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 งานหัวหน้าระดับชั้น
  23. นายทัตธน นวลสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ
  24. นายสิริชัย ตั้งจันทรประภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 งานพัสดุ
  25. นางสาวกัญญาภัค โพธิขำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 งานการเงิน
  26. นางสาวภิญญดา วิชาชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 งานการเงิน
  27. นายไววิทย์ อัศดร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/7  งานแผนและนโยบาย
  28. นายศาสวัต นุ่มเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8 งานติดตามและประเมินผล
  29. นางสาววริศรา ตายูเคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 งานบุคลากรสภา
  30. นางสาวธัญมน  บุญมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  31. นายสันติภาพ ทองพันชั่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/16 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  32. นางสาววริสรา ทารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8 งานปฏิคมและสวัสดิการ
  33. นายวชิรภัทร รักษาผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/5 งานประชาสัมพันธ์ และสัมพันธ์ชุมชน
  34. นายภาณุพงศ์ แคนอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 งานโสตทัศนูปกรณ์ มัลติมีเดีย และICT
  35. นายมณฑล วงษ์วิกย์กรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 งานสารบรรณ
  36. นางสาวโกลัญญา หึมวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 งานสาธารณสุข
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-29 08:50:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • สิบเอกสุพรชัย รจนัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววิไลพร จันเทพา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิธิธานินทร์ ธนเดชน์ธาดากรณ์

 • นางอิศราวรรณ ใจแจ้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,695
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]