โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสาขาวิชาชีพตามศักยภาพของผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
  3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21
  4.พัฒนา ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  5.พัฒนา สนับสนุนสื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21 
  6.ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชนและรัฐมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดบริการทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน
   
  เป้าประสงค์
  1.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการวิเคราะห์เรียนรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีคุณลักษณะนิสัยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21
  2.ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
  3.โรงเรียนมีแผนการเรียนตามกลุ่มศักยภาพ และระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อ เส้นทางการประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต
  4.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับกลุ่มเป้าหมายศักยภาพของผู้เรียน 
  5.โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  6.หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนการจัดบริการทางการศึกษา ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หลักสูตรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 10:47:41 น.

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]