โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล
   
  กลยุทธ์
  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.พัฒนาครูให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
  3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน
  4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  5.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  สื่อ  เทคโนโลยี  ระบบการเข้าถึงความรู้ 
  6.ส่งเสริมพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 10:47:41 น.

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]