• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานที่ 1ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

   

  1.ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง

  2.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  3.เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้นทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน

  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

  เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆอย่างชาญฉลาด ด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก

  มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

   

  1.ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการโดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน

  2.ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม

  3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ

  มาตรฐานที่ 4พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

   

  เลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนบันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

  มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสื่อการ

  เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่

  เสมอ

  การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้

  มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองก่อให้เกิดนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป

  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

   

  รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัย และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียดดังนี้

  1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
  2) เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
  3)ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กำหนด ที่เกิดกับผู้เรียน
  4)ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

   

  มาตรฐานวิชาชีพครู

  พฤติกรรมการปฏิบัติ

  มาตรฐานที่ 8ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

   

  แสดงออกประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนและผุ้ปกครองเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง

  มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

   

  ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา

  รับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถ

  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น

  มาตรฐานที่ 10ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

  ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลอื่นในชุมชน

  รับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชนและร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ

  มาตรฐานที่ 11แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

   

  1.ค้นหา สังเกต จดจำและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  2.สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม

  มาตรฐานที่12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

   

  1.สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆมากำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร

  2.เป็นผู้มองมุมบวกในทุกสถานการณ์กล้าเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา ไม่ตอบสนองปัญหาต่าง ๆด้วยอารมณ์มองเห็นแนวทางที่นำมาสู่การพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนในทุก ๆ โอกาส

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-29 08:50:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • สิบเอกสุพรชัย รจนัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววิไลพร จันเทพา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์

 • นางสุจิตรา น้อมเกล้าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,928
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]