• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)    

  1. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. ส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนาองค์กร
  3. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมในการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ
  4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

  เป้าประสงค์  (Goal)

  1. จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน  หน้าห้องสมุดเพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น
  2. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียน
  3. จัดค่ายคุณธรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีละ 1 ครั้ง
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
  5. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองทุกคน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ทักษะกระบวนการเรียนการสอน
  6. ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้าสอนวิชาการงานในโรงเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:05:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพนัส เทาศิริ

 • นายธวัชชัย แก่นจักร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,909
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: namkham2540@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Thawatchai Kanjak โทรศัพท์: 0875454156 อีเมล์: sek-loso-black@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]