สารสนเทศโรงเรียน


 

หลักสูตรสถานศึกษา

1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4..สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
5. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7..สาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
8. สาระการเรียนรู้สุขศึกษา

วารสารโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน
งานประกันคุณภาพ
ประวัติโรงเรียนละทายวิทยา

 

โรงเรียนละทายวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลละทาย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่  8 ถนนสายอำเภอกันทรารมย์-ยางชุมน้อย ก่อตั้งขึ้นในเนื้อที่ 38ไร่ 23ตารางวา  เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2519 มีนักเรียนเฉพาะม. 1 จำนวน 61คน  มีครู– อาจารย์ 4 คน  เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระยะแรกตั้งนั้นนายเพ็งแสนโสมทำหน้าที่ครูใหญ่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวิชัยศิริบูรณ์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการตามลำดับ   ปัจจุบัน นายชูพงศ์  บรรทะโก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-18 11:04:34 น.

นายชูพงศ์ บรรทะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละทายวิทยา
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ละทายวิทยา

นายสุพรรณ ค้าโค
นางอุไร เหรียญตะคุ

คลังข้อสอบออนไลน์
DLIT-Media
สื่อการสอน DLIT
คลังแบบทดสอบออนไลน์
งานวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้
โครงการโรงเรียน

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
3. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษ
5. โครงการพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
6. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,152
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]