โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประวัติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

 

   โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ได้เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ขึ้นเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2521  โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2503  (ม.ศ.)  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการรับนักเรียน  ม.ศ.1  และ ม.1  พร้อมกัน

                ก่อนการประกาศตั้งโรงเรียน  1  ปี  ได้มีการประกาศยกฐานะท้องที่ตำบลห้วยทับทัน  ตำบลกล้วยกว้าง  ตำบลเมืองหลวง  ตำบลผักไหม   อำเภออุทุมพรพิสัย  ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า  “กิ่งอำเภอห้วยทับทัน”  โดยมีนายกาญจน์  ลอยมา  ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งและได้มีการร่วมกันของ  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า  ประชาชน  ข้าราชการ  โดยการนำของนายกลม  จึงตระกูล  กำนันตำบลห้วยทับทัน  ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดด้วย  ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้เงินงบประมาณ  11,000  บาท  ประมาณเดือนมีนาคม  2521  จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมุงหลังคาเสาไม้ทุบเปลือก  ขนาด  6 x 30  เมตร  (ก่อสร้างยังไม่เสร็จคือเริ่มมุงหลังคาเท่านั้น)

                วัน ที่  27  เมษายน  2521  กรมสามัญศึกษา  (เดิม)  ส่งนายประพาส  ไชยสาร  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  จากโรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  สถานที่ตั้งโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  อยู่ในเขตบ้านห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื้อที่ประมาณ  88  ไร่

                ปี  2531  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ค.อมต.สศ)

                ปี  2534  เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลผักไหม  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

                ปี  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

                ปี  2536  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (มพช. 2 รุ่น 1)

                ปี  2549  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

                ด้านการเรียนการสอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

                อดีตผู้บริหาร เคยมีมาแล้ว 7 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-02-23 15:04:33 น.

นายวิเชียร บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยทับทันวิทยาคม
นายฉันชัย เภาพาด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยทับทันวิทยาคม
นายพยนต์ ธรรมโหร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยทับทันวิทยาคม
นายธีระศักดิ์ พรมลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยทับทันวิทยาคม

นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล
นายชนธัญ บัวเครือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-699052,081- อีเมล์: hwkssk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชนิสรา ครุฑสาร โทรศัพท์: 0872480391 อีเมล์: mathprun_001@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]