โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง

 

ประวัติโรงเรียน

                             โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง  ตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน  2473 ณ หมู่ที่ 3  ตำบลหนองแสงใหญ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขุนกนิษฐพยาฆร์ ศึกษาธิการอำเภอโขงเจียม และหลวงแกล้ว กาญจนเขต นายอำเภอโขงเจียม  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบล

โขงเจียม 3 (วัดบ้านวังสะแบง)  ตั้งอยู่บริเวณศาลาวัดบ้านวังสะแบง  เป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลโขงเจียม 2 (วัดบ้านตุงลุง)

               วันที่  1  พฤษภาคม  2481  ทางการได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล และได้ย้ายไปเปิดสอนบริเวณที่ดินกึ่งกลางหมู่บ้าน ระหว่างบ้านวังสะแบงเหนือและบ้านวังสะแบงใต้  มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2482 ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลโขงเจียม 3  โดยมีโรงเรียนสาขา 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านหนองแสง และโรงเรียนบ้านดงบาก และต่อมาได้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านวังสะแบง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

              วันที่ 1 พฤษภาคมพ.ศ. 2516  โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นปีแรก 

มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 35 คน

                วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2518  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายดำริ  วัฒนสิงหะ นายอำเภอโขงเจียม และนายสุนทร  หงษา  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอโขงเจียม  ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้โรงเรียนบ้านวังสะแบง เป็น “โรงเรียนชุมชน”   และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนชื่อว่า ”โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง”

               วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    กระทรวงศึกษาธิการ

                   ปีการศึกษา 2535  โรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                   ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการสร้างเขื่อนปากมูลขึ้น  ทางโรงเรียนได้รับผลกระทบจากกาสร้างเขื่อน  ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้หาสถานที่แห่งใหม่สำหรับสร้างโรงเรียน โดยมีพื้นที่ 15 ไร่

1 งาน เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่

                   วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณจากโครงการเขื่อนปากมูล สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้

                                อาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 2 หลัง 16 ห้องเรียน

                                อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 จำนวน 1 หลัง

                                ส้วมแบบ สปช.602/26  จำนวน 1 หลัง 10 ที่

                                บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 จำนวน 5 หลัง

                                บ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ

                                เล้าไก่ จำนวน 1 หลัง

                                ศาลาพักร้อน  จำนวน 1 หลัง

                                สนามฟุตบอล แบบ ฟ. 1 จำนวน 1 สนาม

                                สนามวอลเล่ย์  จำนวน 1 สนาม

                                บ่อเลี้ยงปลา  จำนวน 1 บ่อ

                                ถังน้ำฝนแบบ ฝ 3  จำนวน 2 ชุด

                  วันที่ 12 สิงหาคม  พ.ศ. 2536  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ออกมาทำการเรียนการสอนที่แห่งใหม่

                  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากโรงเรียนเดิมออกมาเรียนที่แห่งใหม่

                  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพับาทถ้วน)

                  วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                  วันที่ 26 มีนาคม  พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 39,988.14 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

                   วันที่ 26 มีนาคม  พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน 44,982.92 บาท(สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้สิบสองสตางค์)

                    วันที่ 14 เมษายน  พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

                    วันที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณโรงเรียนปัจจุบันสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                   วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

               วันที่ 16 กรกฎาคม 2546 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 1 พฤษภาคม 2550  ได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เป็นเงิน 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาท)

                วันที่ 26 มีนาคม 2551  ได้รับครุภัณฑ์โต๊ะอาหารกลางวันนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 จัดสร้างอาคารอำนวยการ  งบประมาณ 150,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                 วันที่ 11 พฤษภาคม  2552  จัดสร้างห้องประชุม เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                วันที่  9  มกราคม  2553  ได้งบประมาณแปรญัตติเสนอโดย ส.ส.อดิศักดิ์  โภคกุลกานนท์  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สร้างห้องพยาบาล

                ปีงบประมาณ 2554  ได้รับงบประมาณแปรญัติ เสนอโดย  ส.ส.ชุวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  สร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์กีฬา

                หมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะปานกลางและบางส่วนค่อนข้างยากจน เนื่องจากอยู่ในแหล่งที่เป็นศูนย์กลางของตำบลมีสถานที่ราชการและกลุ่มอาชีพต่างๆ จึงเป็นที่แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  การคมนาคมสะดวกเพราะทางหลวงแผ่นดินผ่านหน้าโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 16:21:29 น.

นางบังอร ทีฆกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังสะแบง

นางพิทักษ์ แสนทวีสุข
นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,874
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-473020 อีเมล์: School.chu@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิดา บุญหล้า โทรศัพท์: 0831012548 อีเมล์: sunida_ting@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]