โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  โรงเรียนบ้านนาส่วง  ได้กำหนดบทบาท  ภารกิจไว้ดังนี้

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุรภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

  2. จัดบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุรภาพ ได้มาตรฐานศึกษา

  3. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา

  5. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้บริการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

  เป้าหมาย 

  โรงเรียนบ้านนาส่วง  ได้กำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

  1. ผู้เรียนมีคุรภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทะิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ

  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

  3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรภายในโรงเรียนมีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐาน และความพอเพียง

                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-18 10:23:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลำพูน ศรีชัยบาล

 • นางรัชนี แสงทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0848265934 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางประภา ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0870871942 อีเมล์: prapa101010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]