โรงเรียนพิชัยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในกาคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับสื่อเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความเป็นไทยและร่วมอนุรักประเพณีและวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยชุมชนมีส่วนร่วม
  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์  (GOAL)

  1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ
  4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ผู้เรียนรักความเป็นไทย และร่วมอนุรักประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
  7. สถานศึกษามีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ให้การศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:59:47 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุไร ศรไชย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณปภัช บาตสุวรรณ์

 • นางมาลี สาธรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,856
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิชัยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0811854123 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร สายแก้ว โทรศัพท์: 0982173378 อีเมล์: saikaewprang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]