โรงเรียนบ้านเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.1 ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านเตย         ตั้งอยู่หมู่   8   ตำบล นากระแซง อำเภอเดชอุดม     

                               จังหวัด  อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  34160 โทรศัพท์ 045-370143                                     โทรสาร       -            Website http://www.toeyschool.com

                               สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

  1.2 เปิดการสอน ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเตย บ้านคำประเสริฐ บ้านอุดมพัฒนา และบ้านโพธิ์ทอง

  1.4 ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านเตย    ก่อตั้งเมื่อวันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2483  โดยขุนกษิษฐ พยามศึกษากร ศึกษาธิการอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียม (ชั้นมูล ) โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียนศึกษา ต่อมาได้ขยายถึงชั้น ป. 1- ป.4 เริ่มแรกมีครู 2 คน คือนายแก้ว จันทรวิจิตร เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินของโรงเรียนบ้านเตย ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นที่วัดร้าง ชาวบ้านได้ยกให้โรงเรียน โดยนายไชยพจน์

  ภู่หนู ปลัดอำเภอได้นำชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างจนสามารถใช้งานได้

  รายการพัฒนาปรับปรุง ก่อสร้าง แหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

            ปี พ.ศ.  2502   นายจำลอง ไชยโยธิน ตำแหน่ง ครูใหญ่ ได้เสียสละทรัพย์สินส่วนตัวบริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียน พร้อมกับชาวบ้านทุกคนร่วมแรงร่วมใจบริจาคและก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมา

            ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สร้างอาคารเรียนแบบ

  ป. 1ช ขนาด 2 ห้องเรียนใต้ถุนสูง

            ปี พ.ศ.  2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณปลูกสร้างบ้านพักครูตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง ชาวบ้านและคณะครูพร้อมใจร่วมมือกันทำรั้วโรงเรียนยาว  128 เมตร พร้อมทั้งขุดบ่อบาดาลลึก 14 เมตร จำนวน 1 บ่อ (ในขณะนี้ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากจากน้ำไม่เพียงพอ)

            ปี พ.ศ. 2521  นายถนอม ชัฎขันธกิจ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ยื่นคำร้องขอที่ดินให้ออกจากวัดและแยกโฉนดในเนื้อที่ 20 ไร่  1 งาน 27 ตารางวา ในปีนั้นโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ

  ป.1 ช ใต้ถุนสูง ขนาด  2 ห้องเรียนอีกพร้อมบ้านพักครู  1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง

            ปี พ.ศ. 2525   โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างหลังที่ 2  จำนวน  2  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ.  2528  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างหลังที่ 2  จำนวน 1  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2539  นายสมทรง สรรพสาร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเตย ได้ขอบริจาคเงินจากคณะผ้าป่าชาวไต้หวันสร้างรั้วคอนกรีตยาว  85 เมตร

  ปี พ.ศ.  25439 ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จำนวน  1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ  183,400 บาท 

            ปี พ.ศ. 2540  นายนรคิด  อาทิเวช อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเตย พร้อมคณะครูได้รับเงินบริจาคจากคณะผ้าป่ากรุงเทพฯ จำนวน  20,000 บาท เพื่อสร้างซุ้มประตูและทาสีรั้ว

            ปี พ.ศ. 2542 ปลูกสร้างอาคารเอนกประสงค์   โรงอาหาร  โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากชุมชน และบริษัทมิตซูบีซิเฮฟวี อินดัสตรี มหาจักรแอร์  คอนดิชั้นเนอน์ส จำกับ งบประมาณ  120,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2542 ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบอื่นๆ จำนวน 4  ห้องเรียนโดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากชุมชน และบริษัทมิตซูบิซิ  งบประมาณ 250,000 บาท 

  ปี พ.ศ.  2542 ปลูกสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม 4 ห้อง จำนวน 2 หลัง งบประมาณ  30,000 บาท

            ปี พ.ศ.  2542 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน ป. 1 ซ จำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ  100,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2542 ติดตั้งระบบประปาในโรงเรียน งบประมาณ 76,500 บาท

            ปี พ.ศ. 2543 จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพิมพ์ดีด

            ปี พ.ศ. 2543 ปลูกสร้างเสาธง พุทธสถาน หอกระจายข่าว

            ปี พ.ศ. 2543 ปรับปรุงสนาม รื้อย้ายบ้านพักครูหลังที่ 2 เพื่อจัดทำโต๊ะอาหารกลางวันนักเรียน

            ปี พ.ศ. 2543 ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

            ปี พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกแกนนำปฏิรูปสู่เกณฑ์มาตรฐาน

            ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบจัดสรรงบประมาณจากหอการค้าญี่ปุ่น เพื่อเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 300,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2545 ปลูกสร้างสนามบาสเก็ตบอล งบประมาณ จาก กทท.

            ปี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนงบประมาณ 274,873 บาท

            ปี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ด้วยงบบริจาค 120,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงต่อเติม ป้องน้ำ โรงฝึกงาน บ้านพักครู งบบริจาค 15,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2546 จัดสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 10 เซนติเมตร 89,549 บาท

            ปี พ.ศ. 2547 จัดสร้างโรงสีข้าวขนาด 3 ลูกหินขัด พร้อมโรงเรือนงบประมาณ 200,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2548 จัดปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมถมพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียนหลังที่ 2 งบประมาณ 48,000บาท

            ปี พ.ศ. 2549 จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 40  เมตร เพื่อดำเนินโครงการกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 200,000 บาท 

            ปี พ.ศ. 2549 จัดสร้างบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สนับสนุนโดยกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) จำนวน 59,000 บาท เพื่อลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน

            ปี พ.ศ.  2550  โรงเรียนได้จัดทำโครงการศูนย์อาหารโภชนาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรสู่ชุมชน   และได้จัดสร้างห้องศูนย์จัดการองค์ความรู้ และห้องจัดเก็บ /ควบคุมระบบข้อมูล (KMC) โดยได้รับงบสนับสนุนจากการระดมทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา ส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2551 ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 22 * 9 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท โดยโรงเรียนดำเนินการสร้างเอง

            ปี พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาลจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท โดยทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนดำเนินการสร้างเอง

            ปี พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท โดยโรงเรียนร่วมกับชุมชนดำเนินการก่อสร้างเอง

            ปี พ.ศ. 2551 ก่อสร้างเรือนอนุบาลสุกรบนสระน้ำ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 20,000 บาท โดยทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนดำเนินการก่อสร้างเอง

            ปี พ.ศ. 2551 ก่อสร้างเรือนเพาะชำและระบบประปาโรงเรียน งบประมาณ 10,000 บาท โดยทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนดำเนินการก่อสร้างเอง

  ปี พ.ศ. 2551 ก่อสร้างธนาคารขยะโรงคัดแยกขยะจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 10,000 บาท โดยทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนดำเนินการก่อสร้างเอง

            ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แบบอาคาร สปช 105/29 ปรับปรุง งบประมาณ 3,456,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนการสอน

  ปี พ.ศ. 2552 สร้างห้องสุขาจำนวน 6 ห้อง และที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล, ป.1 – ป.2

  ปี พ.ศ. 2552 สร้างอ่างล้างแปรงฟันนักเรียนชั้น อนุบาล 1 – ป. 2 งบประมาณ 20,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2552 ซ่อมแซม/ต่อเติม บ้านพักครู งบประมาณ 100,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2552 สร้างเวทีกลางแจ้งสำหรับจัดกิจกรรม งบประมาณ 30,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2553 สร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่ และจัดทำศูนย์การจัดการความรู้ งบประมาณ 300,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2553 จัดสร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งบประมาณ 200,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2553 ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจัดซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ ราคา 400,000 บาท เพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนให้เพิ่มเป็น 25 ไร่ รองรับนโยบายของโรงเรียนที่จะขยายการจัดการศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรตามนโยบาลของรัฐบาลโครงการไทยเข้มแข็งจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง และคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง รวมงบประมาณ บาท

  ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับงบประมาณ

  ปี พ.ศ. 2555  โรงเรียนบ้านเตยได้รับงบประมาณ

   

  กำเนิดโรงเรียน

   

   

   

  10  เมษายน   พ.ศ.  2483

   

  สีประจำโรงเรียน

   

   

  ฟ้า  - ขาว

                        สีฟ้า     หมายถึง  ความสว่าง  อบอุ่น   ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร  ความร่มเย็น                               ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อาศัย

                        สีขาว    หมายถึง   ความสง่างาม  ความมีใจเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี   และความบริสุทธิ์

   

   

   

   

   

   

  ปณิธาน

   

   

   

   

                     โรงเรียนบ้านเตยได้มาตรฐาน                 วิชาการเป็นเลิศ

                     ประเสริฐคุณธรรม                            งามล้ำเกษตรทฤษฏีใหม่

                     ก้าวไกลกับเทคโนโลยี                         มากมีวิสัยทัศน์

                     เร่งรัดพัฒนา                                  นำพาชุมชน

  นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   

   

   

   

   

   

   

  คำขวัญของโรงเรียน

   

   

   

  เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

   

  ปรัชญาในการทำงาน

   

   

   

                                        ระเบียบครบ               ระบบดี

                                        มีคุณธรรม                  นำสังคม

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.5 แผนที่โรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370143 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธนัชชา พิมพ์ดี โทรศัพท์: 0848311629 อีเมล์: thanatcha25@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]