โรงเรียนบ้านเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 10.2 พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

      สากล

  2. จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับ

      สังคม อย่างมีความสุข  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  มีทักษะในการดำรงชีวิต  รักการทำงาน

  4. จัดหาสื่อ ศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  6. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและนำเผยแพร่สู่ชุมชน

  10.3 เป้าประสงค์

  1.       ประชากรทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ

  2.       จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาภาคบังคับให้มีผลการเรียนและพัฒนาการทางด้านต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

  3.       มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

  4.       พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการตามมาตรฐานที่กำหนด

  5.   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

  10.4 กลยุทธ์

            1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

  2. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน พัฒนารูปแบบการให้บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

            3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

            4. เร่งพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

            5. สร้างความเข็มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

  10.5 แนวดำเนินการ

            จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  เป้าหมายผลผลิต และบริบทต่าง ๆ โรงเรียนบ้านเตยจึงได้กำหนดแนวดำเนินการ และกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

   

  กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

            มาตรการ

  1. จัดทำและใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติมให้มีสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด   

  2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง

  3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  4. ใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา

  5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

   

  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน พัฒนารูปแบบการให้บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

            มาตรการ

  1.       พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลาย  และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของโรงเรียน

  2.       พัฒนา แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สื่อการศึกษา  อย่างพอเพียง  และเต็มตามศักยภาพของโรงเรียนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

  3.       จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดตั้ง และพัฒนาโรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในโอกาส  และคุณภาพการศึกษา

  4.       สนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้ความสำคัญกับกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

  5.       พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ มั่นคง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้สึกมั่นคง  มีสุขอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากอบายมุข และสิ่งเสพติด

  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

            มาตรการ

  1.   กำกับดูแล พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาตามแผนกลยุทธ์

  2.   พัฒนาต่อยอด มาตรฐานการศึกษาสู่ระดับดี และดีมาก

  3.  ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล ระบบเทียบโอน ประสบการณ์

  4.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบองค์ความรู้ และรูปแบบพัฒนากระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  การส่งเสริมรักการอ่าน  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  การศึกษาปฐมวัย

  5.  ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  การจัดการศึกษาหรือพัฒนาพื้นฐานทางอาชีพและการมีงานทำในอนาคต

  6.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาหรือให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร โดยประเมินคุณภาพโรงเรียน ตามมาตรฐานที่กำหนด

  7. จัดรูปแบบการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาขาดแคลนครูสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า    ภาคภูมิใจในอาชีพโดยใช้คุณธรรม

  กลยุทธ์ที่ 4      เร่งพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

            มาตรการ

  1.       พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี

  2.       สนับสนุน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ห้องสมุดไอที  เครือข่าย Internet  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

  3.       พัฒนาเว็บไซด์  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ส่งเสริมศูนย์ KMC  ของโรงเรียนและชุมชน

  4.       จัดทำฐานข้อมูล  และ Back  Office และศูนย์เครือข่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข็มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษามาตรการ

  1.       จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา มีข้อมูลครู  และบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล  มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และผลการประเมินของสมศ.  ในระดับดี-ดีมาก

  2.       สนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  และเสริมสร้างคุณธรรม ความรักชาติของนักเรียน

  3.       เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน  และส่งเสริมกิจการสถานศึกษาตามขอบข่าย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกิตติพร กอคูณร์

 • นายเจริญ บาตสุวรรณ







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,826
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370143 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธนัชชา พิมพ์ดี โทรศัพท์: 0848311629 อีเมล์: thanatcha25@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]