โรงเรียนบ้านเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านเตย มุ่งเน้นให้เด็กในชุมชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  อย่างมีคุณภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นคนดี  เก่ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  นำเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้  ให้มีศักยภาพในระดับสากล  เพื่อพัฒนาตนเอง  ชุมชน  อย่างยั่งยืนและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  มีนิสัยรักการทำงาน  อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกิตติพร กอคูณร์

 • นายวัชลภ โสสว่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370143 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธนัชชา พิมพ์ดี โทรศัพท์: 0848311629 อีเมล์: thanatcha25@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]