โรงเรียนบ้านเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านเตย มุ่งเน้นให้เด็กในชุมชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  อย่างมีคุณภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นคนดี  เก่ง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  นำเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้  ให้มีศักยภาพในระดับสากล  เพื่อพัฒนาตนเอง  ชุมชน  อย่างยั่งยืนและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  มีนิสัยรักการทำงาน  อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิภาพร จันทุมา

 • นางปิยธิดา บาตสุวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370143 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา คุ้มไพร่ โทรศัพท์: 0988313835 อีเมล์: wanidaboonkok@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]