โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหม้อทอง

            โรงเรียนบ้านหม้อทอง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2498   เป็นโรงเรียนสาขาชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านโนน  สาขาบ้านหม้อทอง”  โดยอาศัยศาลาวัด  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มีจำนวนนักเรียนครั้งแรก  89  คน  นายนัทธี  ตรีราช  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนน  มาทำการสอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4

              วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2499  ได้แยกเป็นโรงเรียนอิสระชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านหม้อทอง”   ทางราชการแต่งตั้ง  นายสว่าง  คงคูณ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              พ.ศ.  2501  ชาวบ้านหม้อทองและบ้านหนองขี้เห็น ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างบ้านหม้อทองและบ้านหนองขี้เห็น  ทางราชการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  จำนวน  4  ห้องเรียน

              พ.ศ.  2518  เกิดอัคคีภัย   ทางราชการเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการดูแลรักษาจึงแยกโรงเรียนออกเป็น  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านหม้อทองและโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

              พ.ศ.  2519  ชาวบ้านและคณะครูร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน  เนื้อที่  7  ไร่  เป็นเงิน 21,000  บาท  และทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1  ซ.ยกพื้นจำนวน  1 หลัง  4  ห้องเรียน  ราคา  190,000  บาท  บ้านพักครู  1  หลัง  ราคา  80,000  บาท  ส้วม  1  หลังราคา  19,000  บาท พ.ศ.  2500  นายอารมณ์  บุญไชย  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่พ.ศ.  2522  นายฉลอง  ไชยยนต์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              พ.ศ.  2526  โรงเรียนบ้านหม้อทองได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนแบบจังหวัด     /26  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  350,000  บาท

              พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.202/26  งบประมาณ  200,000  บาท

              พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนอกอาคาร แบบ601/26 ราคา 100,000 บาท  จำนวน  4  ที่  และในปีเดียวกัน  คณะครู  ชาวบ้าน  ร่วมกันสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง  6  x  4  เมตร  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.1  จำนวน  1  หลัง  ขนาดกว้าง  4  ยาว  6  เมตร  สูง  2.50  เมตร  งบประมาณ  20,000  บาท 

              พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  ความจุ  11  ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  40,000  บาท

              พ.ศ.  2538  นายประเทือง  บุตตะ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  จากงบประมาณพัฒนาจังหวัด  ความจุ  50  ลูกบาศก์เมตร  พ.ศ.  2540  นายประเทือง  บุตตะ  ได้รับอนุมัติตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

               พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด  สนับสนุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจากหน่วยเจาะบ่อบาดาลที่  37  กรมโยธาธิการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าจากหน่วยติดตั้งที่  38  กรมโยธาธิการ

  พ.ศ.  2547  นายประเทือง  บุตตะ  ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ.  2550  นายทวี  อุดม  ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้รับงบบริจาคจากชุมชน  เป็นจำนวนเงิน  377,410  บาท    เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ป1  ซ

  พ.ศ.  2556  นายทวี  อุดม  ได้เกษียณอายุราชการ

                พ.ศ.  2556  นายณเรศ  ธานี  ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                พ.ศ.  2557  โรงเรียนบ้านหม้อทอง  ได้รับบริจาคเงิน  จำนวน  45,000  บาท  จากคณะครูและชุมชุนเพื่อจัดทำพุทธสถาน

                พ.ศ.  2559   วันที่ 1 มกราคม  2559  โรงเรียนบ้านหม้อทอง  ได้รับบริจาคเงิน  จำนวน  108,166  บาท จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหม้อทอง คณะครูและชุมชน เพื่อจัดทำเสาธง

  วันที่  19  กุมภาพันธ์  2559  โรงเรียนบ้านหม้อทอง ได้รับบริจาคเงิน จำนวน  13,228 บาท จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหม้อทอง  เพื่อปรับปรุงห้องสมุด  21  มีนาคม  2559  โรงเรียนบ้านหม้อทอง  ได้รับบริจาคเงิน จำนวน 35,000  บาท    เพื่อจัดทำถนนคอนกรีต  26 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านหม้อทอง ได้รับบริจาคเงิน จำนวน 21,000  บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น

                 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจำนวน  61 คน  ข้าราชการครู   3  คน  พนักงานราชการ  1  คน   ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน    โดยมี    นายณเรศ  ธานี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959878 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์ประภา ช่วงไชย โทรศัพท์: 063-4943535 อีเมล์: oilthipprapa7gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]