โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ

              1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

              2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

              3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

              4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต

              5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี

              6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น

              7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ และท้องถิ่น

              8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

     

    เป้าประสงค์

    1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  และรู้รักสามัคคีในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

    2.  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  รักการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้

    3.  โรงเรียนและชุมชนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อประโยชน์ของการเรียนรู้  และร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน

    4.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสุขภาพจิตที่ดี  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายมนูญ ผิวนวล
  • แนะนำบุคลากร

  • นางระวีวรรณ สุภโกศล

  • นายสมคิด สุภโกศลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959878 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์ประภา ช่วงไชย โทรศัพท์: 063-4943535 อีเมล์: oilthipprapa7gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]