โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

            2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

            3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

            4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต

            5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี

            6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น

            7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ และท้องถิ่น

            8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

   

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  และรู้รักสามัคคีในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  2.  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  รักการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้

  3.  โรงเรียนและชุมชนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อประโยชน์ของการเรียนรู้  และร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน

  4.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสุขภาพจิตที่ดี  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959878 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์ประภา ช่วงไชย โทรศัพท์: 063-4943535 อีเมล์: oilthipprapa7gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]