โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านหม้อทอง  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรม  มีสุขภาพสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีทักษะในการดำรงชีวิต  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

               “นตฺถิ  ปญฺญา  สมา อาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959878 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์ประภา ช่วงไชย โทรศัพท์: 063-4943535 อีเมล์: oilthipprapa7gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]