• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านกลางตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งขึ้นเมื่อ             ปีพุทธศักราช 2464 เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลกลาง 1 (วัดโพธิ์ตาก)” โดยมีหลวงประชากรเกษม  นายอำเภอเดชอุดมเป็นผู้ก่อตั้ง อาศัยวัดโพธิ์ตาก (วัดบ้านกลาง) เป็นสถานที่เรียน  นายมุข ผลานันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

            ปี พ.ศ. 2482  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ซ ไต้ถุนเตี้ย 3 ห้องเรียน  ทรงปันหยา  หลังมุงกระเบื้องเกล็ด จำนวนเงิน  2,000  บาท ( สองพันบาท )

            ปี พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ ป 1 ซ จำนวน 1 ห้องเรียน  เปลี่ยนหลังคา มุงกระเบื้องเกล็ดเป็นสังกะสี  จำนวนเงิน 35,000  บาท ( สามหมื่นห้าพันบาท )

            ปี พ.ศ. 2515  เปิดสอนขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ในปี พ.ศ. 2517

            ปี พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ซ ใต้ถุนสูง จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 90, 000 บาท ( เก้าหมื่นบาท ) และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบจังหวัด  จำนวน         2 ห้องนอน  จำนวน เงิน  25,000  บาท ( สองหมื่นห้าพันบาท )

            ปี พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จำนวนเงิน 9,000  บาท         ( เก้าพันบาท ) และงบประมาณสมทบจากเงินบำรุงห้องน้ำ  จำนวน 3,000 บาท ( สามพันบาท )  รวมเป็นเงิน 12,000  บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาท )  ก่อสร้างถังน้ำประปาในโรงเรียน

            ปี พ.ศ. 2518  คณะครู – นักการภารโรง ( นายมานิตย์  โลมารักษ์ ) บริจาคสร้างส้วมจำนวน 2 ที่นั่ง  จำนวนเงิน 2,500  บาท ( สองพันห้าร้อยบาท )

            ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลกลาง  จำนวนเงิน  8,000  บาท ( แปดพันบาท ) ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ ป 1 ซ ใต้ถุนสูง โดยใช้ไม้ระแนงตีฝากั้นห้อง จำนวน 3 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจากภาษีบำรุงห้อง  ตำบลกลาง  จำนวนเงิน  69, 900  บาท ( หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท ) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ พื้นสูง จำนวน 2 ห้องเรียนครึ่ง  เชื่อมกับอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ  พื้นสูง  หลังที่ 2 เป็นรูปอักษรตัวแอล ( L )  เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3

            ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณ จำนวน  15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาท ) ก่อสร้างส้วมแบบจังหวัด  จำนวน 5 ที่นั่ง  ตัวเรือนกั้นด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงสังกะสี และได้ซ่อมแซมฝาผนังจากไม้มา       ก่อเป็นอิฐฉาบปูน  จำนวนเงิน 11,000  บาท ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท )  และได้รับงบประมาณจำนวน 55,000  บาท ( ห้าหมื่นห้าพันบาท )ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ  312  ของกรมสามัญศึกษาจังหวัด  ขนาด 7.00 ×15.00 เมตร  หลังคามุงกระเบื้อง

            ปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน  แบบ  312  ด้านข่าง  จำนวน 70,000  บาท    ( เจ็ดหมื่นบาท )

            ปี พ.ศ. 2529  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  จำนวน 2 ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณ  จำนวนเงิน 40,000 บาท ( สี่หมื่นบาท )ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  จำนวน 1หลัง 4 ที่นั่ง  และในปีนี้โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 19,900  บาท ( หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท ) เป็นค่าซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ  หลังที่ 2 และ 3 จำนวน 6 ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2531  ได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่ 2 ตำแหน่ง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26  จำนวนเงิน  821,000 บาท  ( แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

            ปี พ.ศ. 2532  โรงเรียนได้ยุบชั้นอนุบาลชนบท 1 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณ จำนวน 808,000  บาท  ( แปดแสนแปดพันบาทถ้วน ) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. 2533  ได้รับอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ  ป 1 ซ ใต้ถุนเตี้ยและได้ทำการรื้อถอนแล้ ในปี 2534  นำวัสดุไปก่อสร้างอาคารห้องสมุด ขนาด 7.00 × 17.50  เมตร  พื้นสูง  1  เมตร  ได้รับอนุมัติตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เป็น ผู้อำนวยการ  และตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

            ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก  และขยายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2538

            ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณ  จำนวนเงิน 90,000  บาท ( เก้าหมื่นบาท ) ก่อสร้างส้วมแบบ 601/26  จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง

            ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณจำนวนเงิน 2,050,000  บาท ( สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน ) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  จำนวน 5 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 18.10  × 31.10  เมตร  จำนวนเงิน 120,800  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยบาท )

            ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกลางร่วมกับชาวบ้าน        ได้จัดทำรั้วก่ออิฐ ด้านทิศเหนือยาว 145.50  เมตร คิดเป็นเงิน  30,000  บาท ( สามหมื่นบาท )

            ปี พ.ศ. 2540  ได้รับสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่าและชาวบ้านกลาง  จัดสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก ความยาว 130.75  เมตร  และกรมอนามัยได้ทำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15 ต. กลาง  ในที่ดินของโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุญาตจากราชพัสดุจังหวัดแล้ว  ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน นพค 56 สนศ นทพ. ขุดสระน้ำขนาด 120×200  × 3  เมตร ในที่ดินราชพัสดุของโรงเรียน  ( หนองหัวลิง ) และได้ขุดที่ดินขึ้นมาถมบริเวณสนามโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 11:20:10 น.

โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 082-125-2045 อีเมล์: banklangschool2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน สายศร โทรศัพท์: 0897195977 อีเมล์: maimai142536@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]