• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

           1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

            3. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

            4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์

           1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

            2. ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

            3. ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ

            4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 11:20:10 น.

โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 082-125-2045 อีเมล์: banklangschool2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน สายศร โทรศัพท์: 0897195977 อีเมล์: maimai142536@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]